rssheader

21/09/2021

Học phí dạy trực tuyến được tính thế nào?

Nguyễn Vũ - 10/05/2021, 14:14 GMT+07 | Giáo dục
Giáo viên dạy trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường. Giáo viên dạy trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn 1620/BGDĐT-KHTC năm 2020 hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021, cụ thể như sau:

*Đối với các cơ sở giáo dục công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch nếu không triển khai học trực tuyến thì không thực hiện thu học phí;

Chỉ thực hiện thu học phí khi tổ chức học trực tuyến hoặc bố trí học bù. Mức thu học phí thực hiện theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP (Cụ thể: Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông không quá 9 tháng/năm; đối với cơ sở giáo dục đại học không quá 10 tháng/năm).

Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường thực hiện theo điểm b, khoản 6, Điều 99 Luật Giáo dục 2019, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

*Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập: Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.

Nếu tổ chức học trực tuyến thì các cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí phát sinh cần thiết để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không được vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học; đồng thời có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, sinh viên.

Đại diện Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD&ĐT cho biết, các cơ sở giáo dục, trường học tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của công văn này trong năm học 2020-2021. Năm học 2021-2022 sẽ có Nghị định mới do Chính phủ phê duyệt.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm