rssheader

01/11/2020

Giáo viên mầm non phải bồi dưỡng thường xuyên 120 tiết/năm

Hải Bình - 30/12/2019, 09:33 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, nội dung chương trình bồi dưỡng gồm:

Chương trình bồi dưỡng 1: Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc học mầm non. Nội dung bồi dưỡng về chủ trương, chính sách phát triển giáo dục mầm non, chương trình giáo dục mầm non, các hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục mầm non; kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo. Các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về giáo dục mầm non.

Chương trình bồi dưỡng 2: Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non theo từng thời kỳ của mỗi địa phương. Các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT; các lớp bồi dưỡng, tập huấn; các đề án, dự án đang thực hiện trong năm học.

Chương trình bồi dưỡng 3 đối với cán bộ quản lý: Nội dung chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường theo yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tự chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường. Các mô đun bồi dưỡng được lựa chọn tại khoản 3 mục III của Thông tư 11/2019/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Chương trình bồi dưỡng 3 đối với giáo viên: Nội dung chương trình bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. Giáo viên mầm non chọn các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành. Các mô đun bồi dưỡng được lựa chọn tại khoản 3 mục III của Thông tư 12/2019/TT-BGDĐT.

Mỗi cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm học, cụ thể:

Chương trình bồi dưỡng 1: Khoảng 1tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học). Chương trình bồi dưỡng 2: Khoảng 1tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học). Chương trình bồi dưỡng 3: 1 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch giáo dục của địa phương trong từng năm học, các cấp quản lý giáo dục có thể thay đổi thời lượng chương trình bồi dưỡng 1 và chương trình bồi dưỡng 2 phù hợp, nhưng không thay đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng thường xuyên bắt buộc trong năm học của mỗi cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non (đảm bảo thời lượng 120 tiết/năm).

Căn cứ nội dung chương trình bồi dưỡng 3, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non tự chọn các mô đun cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu cá nhân trong từng năm đảm bảo thời lượng theo quy định.

Việc triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và giáo viên mầm non được thực hiện hàng năm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm