rssheader

20/10/2020

Đề xuất về cơ chế quản trị của cơ sở giáo dục

Minh Phong (ghi) - 26/04/2019, 18:31 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Một số đại biểu có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể về tự chủ và dân chủ của cơ sở giáo dục; tăng cường tiền kiểm và hậu kiểm khi nhà trường tự chủ; quy định rõ về hội đồng trường đối với các loại hình trường.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định về tổ chức, quản lý nhà trường theo hướng tăng quyền chủ động của nhà trường thông qua các quy định về Hội đồng trường; điều chỉnh, bổ sung, làm rõ cơ cấu, tổ chức quản trị của các loại hình nhà trường; thống nhất tên gọi chung là Hội đồng trường đối với tất cả loại hình trường, quy định rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thành phần của Hội đồng trường theo từng cấp học và từng loại hình trường (Điều 56).

Dự thảo Luật cũng quy định rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của nhà trường; quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của nhà trường tương ứng với các loại hình.

Riêng đối với GDMN và GDPT, Dự thảo Luật quy định theo hướng thực hiện dân chủ và trách nhiệm giải trình, bảo đảm việc tham gia của người học, gia đình người học và xã hội trong quản lý nhà trường để phù hợp với tính chất, nguyên lý của các cấp học này và Chính phủ quy định cụ thể về quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và GDPT công lập (Điều 61).

Một số ý kiến đại biểu đề nghị cần cân nhắc quy định Hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục mầm non; làm rõ cơ chế giám sát của các tổ chức đoàn thể xã hội trong nhà trường; mối quan hệ giữa Hội đồng trường với Hiệu trưởng nhà trường.

TTUB cho rằng, Hội đồng trường tại trường công lập là cơ quan quản trị nhà trường, đại diện quyền sở hữu nhà nước và các bên có lợi ích liên quan; Hội đồng trường mầm non dân lập là đại diện quyền sở hữu của nhà trường; Hội đồng trường của trường tư thục là cơ quan quản trị, tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của trường (Điều 56).

Vì vậy, Dự thảo Luật quy định về Hội đồng trường là bắt buộc phải có ở tất cả các loại hình trường, đồng thời mở rộng thành phần tham gia Hội đồng trường nhằm đảm bảo thực hiền quy chế dân chủ trong nhà trường.

Về mối quan hệ giữa Hội đồng trường với Hiệu trưởng; giữa Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng cần quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn Luật và trong điều lệ nhà trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm