rssheader

19/09/2020

Chú trọng việc bổ sung biên chế cho giáo dục mầm non

Lập Phương - 03/08/2018, 08:00 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, căn cứ nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 04-TT/TƯ của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nội dung về công tác tổ chức cán bộ năm học 2018-2019 trong đơn vị.

Trong đó, chú trọng xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019 cho ngành; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp sao cho phù hợp với qui mô học sinh trong các cơ sở giáo dục; phân bổ biên chế cho các đơn vị sự nghiệp đảm bảo theo qui định hiện hành; trong đó chú trọng việc bổ sung biên chế cho giáo dục mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; tiến hành rà soát, điều chỉnh biên chế cho phù hợp theo quy định cho từng cấp học và vị trí việc làm định kỳ hàng quí, 6 tháng.

Rà soát và có kế hoạch giải quyết số viên chức dôi dư; bổ sung biên chế cho các đơn vị còn thiếu; xem xét, điều tiết cho phù hợp số biên chế được giao. Thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT.

Với công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức: Tiếp tục tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch các chức danh trưởng, phó của đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020- 2025. Xây dựng kế hoạch từng bước đưa đội ngũ giáo viên đi bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm đáp ứng cho yêu cầu mới, chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới...

Từng đơn vị căn cứ thẩm quyền được giao theo phân cấp quản lý để thực hiện tốt các chế độ chính sách cho viên chức trong đơn vị, nhất là tính kịp thời, chính xác và đầy đủ trong việc thực hiện bổ nhiệm ngạch, nâng lương sớm, nâng lương thường xuyên, nghỉ hưu, nghỉ việc, phụ cấp thâm niên nhà giáo...; chính sách đối với lao động hợp đồng ngoài biên chế, việc lập sổ BHXH cho viên chức.. .theo các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm