rssheader

01/12/2020

Bình Phước sáp nhập các phòng, ban thuộc Sở GD&ĐT

Vũ Bình - 11/03/2019, 16:18 GMT+07 | Giáo dục
Trưởng, phó các phòng, ban thuộc Sở GD&ĐT Bình Phước nhận quyết định bổ nhiệm Trưởng, phó các phòng, ban thuộc Sở GD&ĐT Bình Phước nhận quyết định bổ nhiệm

Theo đó, thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU và Quyết định số 1139/QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT đã quyết định giải thể 10 phòng chức năng, chuyên môn thuộc sở, gồm: Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Chính trị tư tưởng, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục, Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp.

Đồng thời quyết định thành lập 4 phòng, ban thuộc sở. Cụ thể, thành lập Văn phòng sở trên cơ sở hợp nhất Văn phòng với phòng Kế hoạch - Tài chính và phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Thanh tra - Kiểm định chất lượng giáo dục trên cơ sở hợp nhất Phòng Thanh tra với phòng  Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục; Phòng Giáo dục trung học; Phòng Giáo dục tiểu học - Mầm non trên cơ sở hợp nhất Phòng Giáo dục tiểu học với Phòng Giáo dục mầm non. Còn chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của 2 phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và Chính trị, tư tưởng được chuyển về 4 phòng mới.

Sau khi hợp nhất các phòng chức năng, chuyên môn, bộ máy hành chính Sở từ 10 phòng giảm còn 4; 27 trưởng, phó phòng giảm còn 12, trong đó giảm 6 chức danh trưởng phòng và cho thôi giữ chức vụ 9 phó trưởng phòng.

 Văn phòng Sở nhận quyết định thành lập mới từ Ban Giám đốc

Đảng ủy Sở GD&ĐT cũng công bố quyết định hợp nhất thành lập chi bộ và chỉ định cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở sau khi sắp xếp lại bộ máy. Theo đó, thành lập Chi bộ Văn phòng trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Văn phòng với Chi bộ Tổ chức cán bộ và Chi bộ Kế hoạch - Tài chính; thành lập Chi bộ Giáo dục tiểu học - Mầm non trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Giáo dục tiểu học với Chi bộ Giáo dục mầm non; thành lập Chi bộ Giáo dục trung học trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Giáo dục trung học với Chi bộ Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp; thành lập Chi bộ Thanh tra - Kiểm định chất lượng trên cơ sở hợp nhất Chi bộ Thanh tra với Chi bộ Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục.

Như vậy sau khi hợp nhất, từ 9 chi bộ giảm còn 4 chi bộ. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm