rssheader

10/05/2021

Bàn thảo sửa đổi Quy chế hoạt động trường tiểu học, phổ thông tư thục

Kim Thoa - 14/04/2021, 17:39 GMT+07 | Giáo dục
 Quang cảnh cuộc họp. Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung bàn thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thay mặt Ban soạn thảo Dự thảo lần 1, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Đỗ Đức Quế nêu lý do và các nội dung sửa đổi, bổ sung để các thành viên dự họp làm cơ sở bàn bạc, góp ý.

Theo đó, các điều chỉnh được xem xét trên cơ sở hướng tới phù hợp với Luật Giáo dục năm 2019; Thông tư 32/2020/TT-BGĐT về ban hành Điều lệ trường trung học và một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác: Xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường; thực hiện công khai; trách nhiệm giải trình…

Vấn đề chuyển đổi từ Hội đồng quản trị sang Hội đồng trường gồm: Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và hoạt động của Hội đồng trường đối với trường phổ thông tư thục.

Các nội dung được đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung gồm: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nhiệm vụ và quyền hạn của trường phổ thông tư thục; Phân cấp quản lý; Cơ cấu tổ chức trường phổ thông tư thục; Hội đồng trường; Chương trình giáo dục và kế hoạch giáo dục.

Cùng với đó, Ban soạn thảo cũng đề xuất bãi bỏ một số Điều và thay thế một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Sau khi lắng nghe các thành viên dự họp đóng góp ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến, đảm bảo các điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phải cập nhật và phù hợp tình hình mới, lấy các quy định hiện hành làm căn cứ. Thứ trưởng sẽ có buổi làm việc tiếp theo với Ban soạn thảo để xem xét bản Dự thảo đã hoàn thiện và trình Bộ trưởng ký, dự kiến công khai lấy ý kiến rộng rãi trước ngày 30/4/2021.                                    

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm