Đối tượng nào được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn?

GD&TĐ - Hỏi: Tôi được tuyển dụng dạy học tại trường THPT công lập từ ngày 1/4/2000, đến cuối năm 2007 tôi chuyển sang dạy học tại trường cao đẳng.
Đối tượng nào được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn?

Nay, trường cao đẳng ký kết lại hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng trước năm 2003. 

Vậy tôi có thuộc đối tượng ký lại hợp đồng làm việc không xác định thời hạn không? - Nguyễn Thị Chung (ntchung7873@gmail.com)

* Trả lời: Theo khoản 2 Điều 25, Luật Viên chức quy định: Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Tại khoản 1, Điều 43, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định việc tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 59 Luật Viên chức như sau:

- Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại khoản 2, Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật Viên chức và khoản 2, Điều 18 Nghị định này, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.

- Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2003 đến ngày 1/1/2012, căn cứ thời gian công tác; hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định của Luật Viên chức.

- Đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 1/1/2012, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Luật Viên chức.

Theo thư bạn viết và căn cứ vào quy định trên, trường hợp của bạn khi trường cao đẳng nơi tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định tại Điều 59 Luật Viên chức, thì bạn sẽ được xem xét là đối tượng được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.