Đề xuất Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư về Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non. Theo dự thảo, Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Cụ thể:
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nghề nghiệp

Có phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý nhà trường.

Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị: Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; quy định của địa phương và của nhà trường.

Tiêu chí 2. Đạo đức, lối sống: Yêu nghề, mến trẻ, chia sẻ, gần gũi với đồng nghiệp; có lối sống lành mạnh, trung thực, trách nhiệm, thân thiện.

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học

Có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giáo dục mầm non; sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Tiêu chí 3. Năng lực chuyên môn giáo dục mầm non: Hiểu biết và phát triển ứng dụng khoa học giáo dục mầm non hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ; đạt chuẩn trình độ đào tạo về giáo dục mầm non theo quy định.

Tiêu chí 4. Năng lực nghiệp vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: Thiết kế, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non hướng tới sự phát triển toàn diện của trẻ.

Tiêu chí 5. Năng lực ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số) và tin học: Sử dụng được ít nhất 1 ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số); ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc.

Tiêu chuẩn 3. Năng lực quản trị nhà trường

Quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tiêu chí 6. Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường: Phân tích tình hình, xác định mục tiêu phát triển nhà trường trong từng năm; xác định hoạt động, nguồn lực để đạt các mục tiêu phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, chú ý đối tượng trẻ mầm non có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Tiêu chí 7. Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ: chỉ đạo tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo trẻ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

Tiêu chí 8. Quản trị hoạt động giáo dục trẻ: chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa tiềm năng, hướng tới sự phát triển toàn diện của từng trẻ.

Tiêu chí 9. Quản trị tổ chức, hành chính và nhân sự trong nhà trường: Chỉ đạo, phân công, phân cấp, phân quyền cho các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các thành viên của trường thực hiện nhiệm vụ; tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bồi dưỡng, tạo động lực phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Tiêu chí 10. Quản trị tài chính, tài sản trong nhà trường: Chỉ đạo lập dự toán, thực hiện thu chi, báo cáo, kiểm tra, công khai tài chính, minh bạch, đúng quy định; huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản nhằm phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tiêu chí 11. Quản trị chất lượng nhà trường: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, tổ chức tự đánh giá, tham gia kiểm định, cải tiến và thực hiện trách nhiệm giải trình về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường.

Tiêu chuẩn 4. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ

Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, vệ sinh, phòng chống bạo lực học đường; xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh, thân thiện, dân chủ.

Tiêu chí 12. Xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, lành mạnh: Tổ chức xây dựng môi trường giáo dục an toàn, sáng – xanh - sạch - đẹp; phòng chống bạo lực học đường, bệnh tật, tai nạn thương tích cho trẻ; tạo điều kiện cho trẻ vui chơi và trải nghiệm.

Tiêu chí 13. Xây dựng văn hóa nhà trường thân thiện, dân chủ: Chỉ đạo, tổ chức xây dựng và duy trì môi trường văn hóa thân thiện, dân chủ, phù hợp với yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tiêu chuẩn 5. Năng lực phát triển quan hệ xã hội

Tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, phát triển nhà trường và cộng đồng.

Tiêu chí 14. Phát triển mối quan hệ với cha mẹ trẻ: Xây dựng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình trẻ; tư vấn, hỗ trợ và huy động cha mẹ trẻ tích cực phối hợp với nhà trường trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tiêu chí 15. Phát triển mối quan hệ với chính quyền địa phương, cộng đồng: Tổ chức tham gia xây dựng phát triển địa phương; tham mưu, vận động chính quyền, huy động các lực lượng trong cộng đồng, xã hội hỗ trợ, phối hợp với nhà trường thực hiện công tác giáo dục mầm non; tham gia phát triển mạng lưới chia sẻ tri thức và thực tiễn quản lý giáo dục mầm non.

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.