Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống

(GD&TĐ)-Ngày 26/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt khu vực phía Nam triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Để Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống ảnh 1
 

Tại Hội nghị,  các đại biểu sẽ nghe thuyết trình về các văn kiện quan trọng của Đại hội XI của Đảng, như Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011 – 2020, Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội, nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng của Đại hội XI…

Các đại biểu sẽ được nghe đầy đủ, chính xác nội dung của các văn kiện, cùng trao đổi, thảo luận về những luận điểm cơ bản và những điểm mới của các văn kiện; gắn với việc liên hệ thực tiễn, với cuộc đấu tranh tư tưởng, chính trị hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu các học viên nghiên cứu sâu, nắm vững nội dung các văn kiện để sau hội nghị sẽ triển khai công tác học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XI vào cuộc sống; phổ biến sâu rộng đến toàn Đảng, toàn dân, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Đồng thời xây dựng Chương trình hành động ở từng địa phương, đảng bộ gắn với thực tiễn ở địa phương, cơ sở và triển khai chu đáo việc thực hiện Chương trình hành động này, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng…

Minh Duy

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ