Đảng ủy PV GAS: Tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức CT-XH

GD&TĐ - Nhằm xây dựng các tổ chức CT-XH ngày càng vững mạnh... vừa qua Đảng ủy PV GAS đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trực thuộc giai đoạn 2020–2025.
Hoạt động nữ công PV GAS được quan tâm ủng hộ, đã nhận được nhiều khen thưởng hàng năm.
Hoạt động nữ công PV GAS được quan tâm ủng hộ, đã nhận được nhiều khen thưởng hàng năm.

Thách thức - Yêu cầu mới

Cùng với sự phát triển của Tổng công ty Khí Việt Nam, trong những năm qua, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh) và đội ngũ đoàn viên, hội viên, người lao động có bước phát triển lớn mạnh, tăng nhanh về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao, cơ cấu ngày càng đa dạng.

Phát huy truyền thống của “Người đi tìm lửa”, “Người lao động Dầu khí”, “Bộ đội Cụ Hồ”, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Tổng công ty đã chủ động triển khai có hiệu quả nhiều chương trình công tác, nhiều hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Thông qua các hoạt động của mình, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thể hiện rõ nét; sức mạnh của hệ thống chính trị Tổng công ty và các đơn vị được nâng cao.

Các tổ chức chính trị - xã hội; đoàn viên, hội viên, người lao động trong toàn Tổng công ty đã đồng hành dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại đơn vị.

Tuy nhiên, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong một đơn vị và giữa các đơn vị trong Tổng công ty chưa đồng đều, nhất là tại các đơn vị gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tuy có đổi mới nhưng chưa mạnh mẽ, toàn diện; một số ít phong trào chưa đi vào chiều sâu, v.v…

Tình hình trên là do một số ít cấp ủy đảng ở cơ sở, lãnh đạo đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ đoàn thể tại một số ít đơn vị chưa thực sự bàn bản;

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc chưa theo kịp tình hình; một số cán bộ đoàn thể chưa dành nhiều thời gian cho công tác đoàn thể do kiêm nhiệm, nghiệp vụ công tác đoàn thể có mặt còn hạn chế. Ngoài ra, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu của một số ít đoàn viên, hội viên chưa cao, …

Trong những năm tới, yêu cầu phát triển của đất nước, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là nước ta tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn các công ước quốc tế liên quan đến lao động, công đoàn; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với cơ hội, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức;

PV GAS tập trung nguồn lực từng bước thực hiện mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, chuyên nghiệp; phát triển PV GAS thành doanh nghiệp chủ đạo trong ngành Công nghiệp khí Việt Nam và hội nhập quốc tế” đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò của từng tổ chức.

Các sinh hoạt tăng cường sức khỏe phát triển với nhiều hình thức thu hút. ảnh 1

Các sinh hoạt tăng cường sức khỏe phát triển với nhiều hình thức thu hút.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Trước tình hình đó, Đảng ủy PV GAS ra Nghị quyết “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc giai đoạn 2020 – 2025”, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc;

Xây dựng hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc/thành viên vững mạnh, khẳng định được vai trò, vị trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể, đoàn viên, hội viên trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, Đảng ủy TCT đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị;

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ của các tổ chức chính trị - xã hội; Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng từng tổ chức vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại đơn vị trong sạch vững mạnh.

Người lao động PV GAS được hỗ trợ, khuyến khích tham gia các chương trình ASXH có ý nghĩa ảnh 2

Người lao động PV GAS được hỗ trợ, khuyến khích tham gia các chương trình ASXH có ý nghĩa

Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục sẽ được đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh; cũng như về thời cơ, thách thức và những vấn đề mới, khó khăn đặt ra đối với các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc TCT trong giai đoạn hiện nay;

Tập trung cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; Nắm bắt tình hình và nguyện vọng chính đáng của từng đoàn thể, của đoàn viên, hội viên để có chính sách, biện pháp cụ thể đưa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, của cấp ủy các cấp vào cuộc sống.

Nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể sẽ được đổi mới theo hướng khoa học, kịp thời, thiết thực, gần gũi, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức;

Phát huy vai trò phản biện xã hội và mở rộng các hình thức tập hợp quần chúng. Trong công tác cán bộ, Đảng ủy TCT và các tổ chức đoàn thể sẽ quan tâm chuẩn hoá, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn thể các cấp;

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các tổ chức đoàn thể; Chú trọng đào tạo, tập huấn để cán bộ đoàn thể thực sự là thủ lĩnh của đoàn viên, hội viên.

Nghị quyết của Đảng ủy TCT cũng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, tổ chức, tập hợp đoàn viên, hội viên nhằm phổ biến sâu rộng, hiệu quả “Văn hóa Doanh nghiệp PV GAS”, “Quy chế dân chủ cơ sở”, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với Tổng công ty và các đơn vị trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình kinh doanh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đoàn viên, hội viên và từng tổ chức chính trị - xã hội;

Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với từng đối tượng, lĩnh vực, đơn vị.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng trong toàn PV GAS sẽ quan tâm tạo điều kiện để đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào cấp ủy cùng cấp; xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc giữa Ban chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy và người đứng đầu đơn vị. Tập trung chỉ đạo xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh về mọi mặt.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết này, Đảng ủy PV GAS chỉ đạo các cấp ủy Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu, quán triệt, xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thực chất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, tránh hình thức.

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

Giá vàng hôm nay chờ khởi sắc

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (28/9) tương đối ổn định, giao dịch gần 69 triệu đồng/lượng sau chuỗi giảm. Trong khi đó vàng thế giới tiếp tục trượt dốc.
Giá vàng hôm nay giảm trượt ngưỡng

Giá vàng hôm nay giảm trượt ngưỡng

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (27/9) tiếp đà giảm nhẹ trượt ngưỡng 69 triệu đồng/lượng. Cùng chiều giá vàng thế giới giảm về mốc 1.900 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (26/9) giảm mạnh với mức giảm cao nhất là 200.000 đồng/lượng (2 chiều). Cùng chiều giá vàng thế giới tiếp tục giảm.