rssheader

12/05/2021

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 13 thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội XIII

06/10/2020, 21:10 GMT+07 | Chính trị

Cụ thể, Trung ương thảo luận báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Ngoài ra, Trung ương cũng thảo luận dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.

Các đại biểu tại Hội nghị Trung ương 13.

Phát biểu khai mạc vào sáng 5/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiệm kỳ Đại hội XII sắp kết thúc, các tổ chức đảng đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đã và đang tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cả nước đang phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, vừa tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiểm soát đại dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội, nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

Nhấn mạnh, nội dung chương trình hội nghị lần này bao gồm những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra từ ngày 5 - 10/10.

Theo vietnamnet.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm