Ban hành quy định điều động, thuyên chuyển viên chức giáo dục

GD&TĐ - Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức giáo dục.
 Ban hành quy định điều động, thuyên chuyển viên chức giáo dục

Theo đó, quy định này được áp dụng đối với viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT Thái Nguyên. Riêng việc tiếp nhận áp dụng đối với viên chức không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên (kể cả trong hoặc ngoài tỉnh); không áp dụng đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên.

Viên chức nộp hồ sơ đề nghị điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận phải có thời gian làm việc tại đơn vị đang công tác đủ 3 năm trở lên (tính từ ngày được tuyển dụng đến thời điểm nhận hồ sơ đề nghị điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận); trong 3 năm gần nhất (tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký điều động, tiếp nhận) được đánh giá viên chức theo Luật Viên chức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt từ khá trở lên.

Xét điều động, tiếp nhận viên chức căn cứ vào các tiêu chí sau: Định mức số lượng người làm việc, nhu cầu sử dụng viên chức của mỗi cơ sở giáo dục;

Địa bàn viên chức đang công tác (ưu tiên đối với viên chức công tác ở vùng núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn);

Thời gian công tác của viên chức tại ở đơn vị hiện tại; Hoàn cảnh bản thân, hoàn cảnh gia đình viên chức;

Các chế độ, chính sách ưu tiên như khi tuyển dụng viên chức theo quy định của Nhà nước; Thành tích đạt được trong công tác của viên chức.

Riêng giáo viên đề nghị điều động, tiếp nhận về Trường THPT chuyên Thái Nguyên phải là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn đối với giáo viên dạy môn chuyên (phải qua kiểm tra về chuyên môn).

Việc điều động, tiếp nhận được thực hiện 2 đợt trong năm: đợt 1 thực hiện từ ngày 1/7 đến ngày 15/7 hàng năm (vào đầu năm học), đợt 2 thực hiện từ ngày 1/1 đến ngày 15/1 hàng năm (thời điểm kết thúc học kỳ I). Trường hợp đặc biệt, đột xuất phải do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định và không áp dụng theo thời gian quy định tại mục này.

Việc thuyên chuyển được thực hiện bất kỳ tại thời điểm nào theo nhu cầu, nguyện vọng của viên chức nhưng phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị đang trực tiếp sử dụng và quản lý viên chức.

Cô trò Trường THPT Công nghiệp (tỉnh Hòa Bình). Ảnh: NTCC

Cân nhắc cẩn trọng lựa chọn môn học

GD&TĐ - Quy định chặt chẽ trong việc chuyển đổi môn học và chuyên đề học tập lựa chọn nên năm học này, HS, gia đình cân nhắc cẩn trọng khi quyết định.