5 năm đánh giá chương trình đào tạo 1 lần

5 năm đánh giá chương trình đào tạo 1 lần

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa công bố xin ý kiến rộng rãi dự thảo quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường ĐH, CĐ và TCCN. Theo dự thảo này, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được thực hiện theo chu kỳ 5 năm/lần.

5 năm đánh giá chương trình đào tạo 1 lần ảnh 1

Bên cạnh việc bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; xác nhận mức độ chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất định, việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo còn làm căn cứ giải trình với các các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng của chương trình đào tạo và làm cơ sở cho người học lựa chọn chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo gồm các bước: Tự đánh giá; đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có); thẩm định kết quả đánh giá ; công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Định kỳ 5 năm/lần hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cơ sở giáo dục có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo và đăng ký đánh giá ngoài chương trình đào tạo để được xem xét, công nhận chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài chương trình đào tạo với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ GD&ĐT cấp phép hoạt động, khi có đủ các điều kiện: Đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo; đã công bố báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trong nội bộ cơ sở giáo dục ít nhất 30 ngày.

Đối với chương trình đào tạo cần được bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước thì cơ sở giáo dục gửi báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cho cơ quan chủ quản để xin phép được đăng ký đánh giá ngoài chương trình đào tạo.

Kết quả đánh giá lại được coi là kết luận cuối cùng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đối với chương trình đào tạo.

Kết quả đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có) được sử dụng làm cơ sở để cơ sở giáo dục có chương trình đào tạo được đánh giá thực hiện kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục và để Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, đề nghị công nhận hoặc không công nhận chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận này có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Lập Phương