đại học 4.0

Trước Cách mạng công nghiệp 4.0  Người lao động bình chân như vại

Trước Cách mạng công nghiệp 4.0 Người lao động bình chân như vại

GD&TĐ - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới đây sẽ thải loại 85% người lao động trực tiếp tại khu vực châu Á, và hơn 90% người lao động ở khu vực châu Âu, Mỹ. Đây là một nguy cơ vô cùng lớn cho an sinh xã hội. Tuy nhiên, người lao động Việt Nam thì vẫn bình chân như vại.

Mô hình giáo dục đại học 4.0  Xu hướng cần hướng tới trong tương lai

Mô hình giáo dục đại học 4.0 Xu hướng cần hướng tới trong tương lai

GD&TĐ - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa, gắn kết các thành phần kinh tế, thúc đẩy sự phát triển vượt trội các thành tựu KHCN. Nó không chỉ tác động mạnh mẽ đến các hoạt động sản xuất, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, mà còn đặt ra sự thay đổi với các trường đại học.