Vĩnh Phúc: Lao động ngành giáo dục được hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Vĩnh Phúc: Lao động ngành giáo dục được hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Theo đó, công văn của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai các hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời yêu cầu, các đơn vị trực thuộc, các phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Nghị quyết 42 của Chính phủ để mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Tập trung phổ biến các quy định về đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nội dung hỗ trợ, các chính sách hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho đơn vị, người dân gặp khó khăn do đại dịch. Đồng thời rà soát, kịp thời tổng hợp danh sách đơn vị, người dân gặp khó khăn, công khai minh bạch, đúng đối tượng, không bỏ sót, không lợi dụng chính sách của Đảng, nhà nước để trục lợi.

Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn, rà soát, tổng hợp các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, báo cáo UBND cấp huyện/thành phố. Các đơn vị trực thuộc Sở rà soát, tổng hợp báo cáo, đề xuất danh sách gửi về Sở GD&ĐT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập rà soát, tổng hợp gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các cấp, ngành, đơn vị và các cơ quan liên quan thực hiện tiếp nhận, xử lý và báo cáo những vướng mắc; kết quả thực hiện báo cáo về cơ quan quản lý cấp trên và Sở GD&ĐT (qua Phòng Kế hoạch tài chính) trước ngày 30/6/2020. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm khi có đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 mà không được hưởng chính sách.

Chương trình “Trường em thay áo mới” tiến hành sơn mới trường học tại Sóc Trăng.

Trường học Sóc Trăng 'thay áo mới'

GD&TĐ - Tỉnh Sóc Trăng vừa nghiệm thu và bàn giao các điểm trường được sơn mới trong chương trình “Trường em thay áo mới” tại huyện Thạnh Trị, Mỹ Xuyên.