Tổng Công ty TEDI bị Uỷ ban Chứng khoán phạt 450 triệu đồng

GD&TĐ - Phát hiện nhiều vi phạm sau thanh tra,  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải số tiền 350 triệu đồng.
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải bị Uỷ ban Chứng khoán phạt.
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải bị Uỷ ban Chứng khoán phạt.

Ngày 26/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định Quyết định số 248/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (Công ty TEDI), số tiền 350 triệu đồng.

Theo đó, Công ty TEDI bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về các Nghị quyết HĐQT, thông báo danh sách cổ đông.

Cụ thể, Công ty TEDI báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa TEDI với các công ty con và người có liên quan năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Bổ sung ngành nghề; phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2020; Kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty.

Cùng các thông báo: chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020; chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày 15/12/2020; 

Phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định do báo cáo không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trong năm 2019 và năm 2020, Công ty và 06 công ty con là người có liên quan của người nội bộ của Công ty có các giao dịch cung cấp dịch vụ (phí quản lý thương hiệu, cho thuê trụ sở, điện nước, xưởng hồ sơ, dịch vụ tư vấn khảo sát, đứng đầu liên doanh), giao dịch mua dịch vụ của công ty con - chia thầu. Tuy nhiên, Công ty không trình bày các giao dịch với bên liên quan trong các Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2019, 2020 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, 2020.

Đồng thời Công ty TEDI bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Cụ thể, ngày 20/12/2016, UBCKNN có công văn số 8396/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty, đồng thời yêu cầu Công ty đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra ngày 24/3/2021, Công ty chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán.

Được biết, quyết định xử phạt nêu trên đối với Công ty TEDI có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021.