rssheader

23/10/2020

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm khủng năm 2016

12/01/2017, 07:00 GMT+07 | Thời sự
Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm khủng năm 2016

Năm 2016, phát hiện vi phạm về kinh tế 59.403 tỷ đồng, 4.000 ha đất

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2016, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.586 cuộc thanh tra hành chính và 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 59.403 tỷ đồng, 4.000 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 37.957 tỷ đồng, 1.267 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 21.446 tỷ đồng, 2.735 ha đất; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.403 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 90 vụ việc, 138 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, TTCP đã tiến hành 55 cuộc thanh tra hành chính, tập trung vào công tác quản lý nhà nước của các bộ, ngành; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng của địa phương; việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Kết quả 21 cuộc thanh tra đã ban hành kết luận, phát hiện vi phạm số tiền 11.095 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 5.001 tỷ đồng; kiến nghị, xử lý khác 6.094 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 05 vụ, 40 đối tượng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến nội dung thanh tra.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương triển khai 6.531 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 5.228 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền là 4.544 tỷ đồng, 4.000 ha đất; kiến nghị thu hồi 690 tỷ đồng, 1.265 ha đất; kiến nghị loại khỏi giá trị quyết toán và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 3.854 tỷ đồng, 2.735 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.763 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 85 vụ việc, 98 đối tượng.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các bộ, ngành Trung ương và sở, ngành cấp tỉnh đã tiến hành 252.592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 516.604 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực.

Qua thanh tra đã phát hiện 198.578 tổ chức, cá nhân có vi phạm, tổng số tiền vi phạm 43.764 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 32.266 tỷ đồng ; ban hành 162.894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5.403 tỷ đồng.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng , TTCP tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra; thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiến hành 1.229 cuộc thanh tra trách nhiệm tại 4.199 cơ quan, đơn vị; qua thanh tra phát hiện 586 đơn vị có vi phạm; kiến nghị xử lý 457 tổ chức, 652 cá nhân; chấn chỉnh những khuyết điểm, tồn tại và chấn chỉnh nhiều thiếu sót, vi phạm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Các địa phương triển khai khá đồng bộ các cuộc thanh tra trách nhiệm gồm: Nghệ An, Hải Dương, Đăk Lăk, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Thừa Thiên Huế….

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết về công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.388 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 10.508/14.909 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70,5% (tăng 12,2% so với năm 2015), 488/567 ha đất, đạt tỷ lệ 86% (tăng 15% so với năm 2015), đôn đốc xử lý 850 tập thể, 2.030 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 18 vụ, 23 đối tượng.

TTCP đã kiểm tra, đôn đốc 26 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý khác 10.249 tỷ đồng , đạt tỷ lệ 71,2%; căn cứ vào các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ các đơn vị đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 79 tập thể, 47 cá nhân có liên quan và đã rà soát các vụ việc có sai phạm chuyển cơ quan chức năng khởi tố 07 vụ việc, 07 đối tượng.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.362 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi 259 tỷ đồng, đạt 50% và 488 ha đất, đạt 86%; thực hiện xử lý hành chính đối với 771 tập thể, 1.983 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 11 vụ, 16 đối tượng.

Một số địa phương tích cực thực hiện công tác đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra như: Yên Bái, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Long An, Lâm Đồng, Sơn La …

20 người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng

Báo cáo của TTCP về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nêu rõ: “Qua kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.337 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã phát hiện 30 đơn vị có vi phạm.Tiến hành 1.941 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 59 vụ việc vi phạm, số người vi phạm là 79 người, đã xử lý kỷ luật 08 người, kiến nghị thu hồi và bồi thường 69,8 tỷ đồng (đã thu hồi 69,8 tỷ đồng, đạt 100%).

Tính đến 10/9/2016 có 101 cơ quan, bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập về TTCP, số người hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập năm 2015 là 1.004.231 người, công khai 993.127 bản kê khai; có 414 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản thu nhập.

Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 2.286 cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm, trong đó số cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý là 24 người.

Xử lý 20 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng , trong đó 1 người đã bị xử lý hình sự; 10 người bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như: Cảnh cáo, khiển trách, các trường hợp còn lại đang trong quá trình xử lý. Chuyển đổi vị trí công tác 10.258 cán bộ, công chức, viên chức.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 30 vụ, 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 16 vụ, 20 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 05 vụ, 05 người có hành vi liên quan đến tham nhũng.

Cần có biện pháp hữu hiệu khắc phục những hạn chế, tồn tại

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức ngành thanh tra đã đạt được trong năm qua, góp phần vào thành công chung trong kết quả chỉ đạo, điều hành và kết quả phát triển kinh tế xã hội chúng của cả nước.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ rõ: “Bên cạnh kết quả đạt được, ngành thanh tra còn một số tồn tại, hạn chế như: việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra còn chậm, chưa sát với tình hình thực tế.

Chất lượng của một số cuộc thanh tra chưa cao, chưa huy động được ý kiến phản biện, góp ý chuyên sâu của các chuyên gia trong lĩnh vực thanh tra. Trong giải quyết khiếu nại chưa gắn việc tiếp công dân với đối thoại nên kết quả còn hạn chế.

Việc giải quyết còn chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giải quyết. Việc kiểm tra, rà soát những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp kéo dài chưa quyết liệt.

Tình hình tham nhũng diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ở mức độ phổ biến, tính chất rất nghiêm trọng và chưa đẩy lùi.

Việc phát hiện xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tuy có tiến bộ nhưng còn hạn chế. Công tác thu hồi tiền, tài sản, đất đai qua thanh tra cũng có cố gắng nhưng kết quả chưa như mong muốn.

Một số tồn tại trong công tác xây dựng ngành đã tồn tại từ những năm trước đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tôi đề nghị các đồng chí cần có biện pháp hữu hiệu khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém đã nêu trên trong năm 2017 và những năm tiếp theo”.

Theo Kiến Thức
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm