rssheader

16/08/2020

Tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Châu Anh - 16/08/2018, 14:13 GMT+07 | Thời sự
sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc

Thứ nhất: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về Quốc phòng, quân sự địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh, Chỉ thị số 20/CT-TM ngày 22/8/2012 của Tổng Tham mưu trưởng về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của DQTV, Chỉ thị số 12/CT-TM ngày 14/7/2018 của Bộ Tổng Tham mưu về việc tăng cường công tác nắm tình hình, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sĩ DQTV, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Hiểu rõ âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, đề cao trách nhiệm chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn của từng địa phương và đơn vị.

Thứ hai: Phối hợp với công an và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp; Kịp thời phát hiện, nhận định, đánh giá sát, đúng (âm mưu, thủ đoạn, mục đích, thành phần lực lượng, hình thức địa điểm, thời gian, đối tượng chủ mưu cầm đầu…). Đặc biệt chú ý các âm mưu, thủ đoạn tác động đến đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Các đơn vị tự vệ trên địa bàn biên giới, ven biển, đảo, Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các khu công nghiệp, các thành phố lớn, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bộ đội biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển… phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập, vượt biên, vượt biển trái phép, vận chuyển hàng quốc cấm và các hành vi phạm pháp khác…

Thứ 3: Rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống kế hoạch, phương án theo thông tư 108/2016/TT-BQP ngày 16/7/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về nội dung, trình tự lập và phê chuẩn kế hoạch hoạt động; nhiệm vụ, nội dung, chế độ hoạt động của DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sở chỉ huy các cấp về công tác DQTV; Thường xuyên kiện toàn lực lượng tự vệ cơ động, thường trực. Khi sử dụng tự vệ phối hợp hoạt động với các lực lượng theo đúng quy định nghị định của Chính phủ.

Thứ 4: Duy trì nghiêm tức nề nếp, chế độ hoạt động của tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo quy định của thông tư 108/2016/TT-BQP và Chỉ lệnh số14/CL-BQP ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về sẵn sàng chiến đấu với Quân đội nhan dân và DQTV.

Thứ 5: Tổ chức cho tự vệ phối hợp các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, canh gác, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn các mục tiêu được giao.

Thứ 6: Tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, bảo đảm tốt phương tiện, trang bị, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất, khí tài và chế độ chính sách cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm