rssheader

20/01/2021

Kiến nghị Bộ Xây dựng thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ

16/11/2018, 18:00 GMT+07 | Thời sự
Kiến nghị Bộ Xây dựng thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ
Kiến nghị Bộ Xây dựng thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ
 
Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia là một trong những đơn vị bổ nhiệm lãnh đạo sai quy định dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Ảnh: Ngô Khuyên

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 1/1/2016 - 31/3/2018 của Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại.

Đối với việc quản lý, sử dụng biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL); ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm lái xe, bảo vệ, tạp vụ.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra còn có 8 cơ quan, đơn vị hành chính trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; một số cơ quan, đơn vị hành chính trưng tập viên chức làm việc theo vị trí làm việc công chức là trái với quy định.

Việc quản lý số lượng người làm việc và ký HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị SNCL. Tại một số đơn vị SNCL không ký hợp đồng làm việc đối với viên chức được tuyển dụng theo quy định mà chỉ ký HĐLĐ hoặc chỉ xác định là viên chức đối với các trường hợp được thăng hạng chức danh nghề nghiệp là chưa phù hợp quy định.

Trong giai đoạn thanh tra, Bộ Xây dựng đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với 10 công chức và 98 viên chức.

Việc tuyển dụng viên chức, qua kiểm tra 8 kỳ thi, xét tuyển viên chức của 12 đơn vị SNCL, nhìn chung việc tổ chức tuyển dụng đã thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, việc chấm thi, tính hệ số điểm thi của một số kỳ thi còn sai sót; số lượng thành viên của một số Hội đồng tuyển dụng chưa đúng quy định.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Về cơ bản, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ khi đủ tuổi nghỉ hưu công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ tại một số đơn vị SNCL còn có việc đề xuất chủ trương và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, đồng thời kết hợp phương án nhân sự cụ thể; tài liệu chưa thể hiện việc Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức đánh giá quá trình giữ chức vụ khi xem xét bổ nhiệm lại; thiếu tờ trình đề nghị của bộ phận tham mưu.

Ngoài ra, có 5 trường hợp thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm 1 đến 2 tháng so với quy định; 8 hồ sơ viên chức quản lý không thể hiện đầy đủ tài liệu về việc tuyển dụng viên chức theo quy định (đến nay các đơn vị đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý).

Về số lượng cấp phó, tại thời điểm thanh tra còn 3 cơ quan, đơn vị hành chính thuộc, trực thuộc Bộ có số lượng cấp phó mỗi đơn vị vượt 1 người so với quy định.

Việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, tại thời điểm thanh tra còn 11 đơn vị chưa ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc; 1 đơn vị không thực hiện việc xem xét nâng lương trước thời hạn; một số trường hợp được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc khi đã đủ thời gian nâng bậc lương thường xuyên.

Với những sai sót, tồn tại nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị SNCL; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức đảm bảo số lượng theo kế hoạch đã ban hành.

Rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các cấp từ tháng 6/2012 đến nay.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận thanh tra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Chấm dứt việc ký HĐLĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và việc sử dụng viên chức làm việc theo vị trí việc làm của công chức tại các cơ quan hành chính; chỉ đạo các đơn vị SNCL ký kết hợp đồng làm việc với viên chức được tuyển dụng theo đúng quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bố trí, sắp xếp số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định…

Theo thanhtra.com.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm