rssheader

28/01/2021

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

18/01/2019, 10:45 GMT+07 | Thời sự
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: VGP Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: VGP

Báo cáo được trình bày tại hội nghị nhấn mạnh, nhìn lại năm 2018 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát và chấp hành nghiêm chủ trương và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Cụ thể, đã bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần thu hẹp “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái. Cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy lên một giai đoạn mới mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VGP

Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một trong những nghị quyết của Trung ương được thực hiện đồng bộ, tích cực và sớm đi vào cuộc sống, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần giảm chi tiêu thường xuyên, tăng đầu tư phát triển.

Tập trung nghiên cứu, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra; đồng thời làm cơ sở để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, cơ chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; thực hiện toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chống tiêu cực và chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bảo đảm nâng cao chất lượng và cơ cấu hợp lý.

Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trong ngành; tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, chủ động phòng, chống tiêu cực; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh sẵn có của ngành, đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp, cộng tác của các cơ quan liên quan để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) ngày càng thu hút đông đảo các cơ quan báo chí, người làm báo chuyên và không chuyên ở trong và ngoài nước, trở thành giải thưởng báo chí có uy tín, đã và đang tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Năm 2019, toàn ngành xác định chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm lớn là: Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước.

Tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số luật, nghị định, thông tư, quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Căn cứ vào kết quả sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm, cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả để đề xuất bổ sung, hoàn thiện thể chế.

Nâng cao chất lượng thẩm định các đề án về tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực. Làm tốt công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh ở trong và ngoài nước. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng.

Theo Chinhphu.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm