rssheader

22/01/2021

Hà Nội dành 2692 biên chế để xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Vân Anh - 05/12/2019, 08:41 GMT+07 | Thời sự
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trình bày Tờ trình của UBND TP tại kỳ họp, bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết: Việc xây dựng kế hoạch tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020 được thực hiện theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%.

Theo đó, biên chế công chức năm 2020 sẽ thực hiện giảm 2%, đúng theo số biên chế Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 717/QĐ-BNV, ngày 4/9/2019. Biên chế được phân bổ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm và khối lượng công việc được giao.

Biên chế viên chức năm 2020, thực hiện giảm 1.000 biên chế viên chức theo đúng Công văn số 5897/BNV-TCBC, ngày 27/11/2019, của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Hà Nội năm 2020.

Về chỉ tiêu lao động hợp đồng định mức: Đối với chỉ tiêu định mức trong cơ quan hành chính sẽ giảm toàn bộ 242 chỉ tiêu định mức đang giao tại Thanh tra Sở Xây dựng và 30 Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện theo đúng Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND Thành phố (yêu cầu chấm dứt trong năm 2019); Đối với chỉ tiêu định mức trong đơn vị sự nghiệp sẽ cơ bản giữ ổn định, riêng định mức cô nuôi thay đổi theo nhu cầu số trẻ hàng năm.

Bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội 

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố trong năm 2020 và căn cứ nêu trên, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2020 như sau:
 
Biên chế hành chính: 9.479 biên chế, trong đó có 8.042 biên chế công chức và 1.437 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số  68/2000/NĐ-CP.

Biên chế sự nghiệp: 142.564 biên chế, trong đó có 122.765 biên chế viên chức; 10.869 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 8.930 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo định mức.

Trong kế hoạch sử dụng biên chế năm 2020 có tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặccách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ và một phần dự phòng phát sinh năm 2020, tạm thời đưa vào quỹ dự phòng biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn phải tiếp tục giải quyết.

Công văn số 5378/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ nêu rõ: Để khắc phục những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục giáo dục và y tế, Bộ Chính trị (tại công văn số 9028-CV/VPTU) và Thủ tướng Chính phủ (công văn số 1480/VPCP) đã đồng ý chủ trương cho phép các địa phương thực hiện xét tuyển đặc cách với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm