rssheader

25/11/2020

Bộ GD&ĐT quán triệt nội dung nghị quyết Trung ương 11 khóa XII của Đảng

Xuân Phú - 15/11/2019, 12:20 GMT+07 | Thời sự
Lễ trao huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy khối cơ quan trung ương một số đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT. Lễ trao huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy khối cơ quan trung ương một số đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Đảng ủy khối các cơ quan trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT, cùng đông đảo các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, từ ngày 7-12/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018… và một số nội dung khác.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII lưu ý, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn; đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; tăng cường huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế…

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao Huy hiệu 30 năm, 50 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên. 
Hội nghị nghe báo cáo tại Hội nghị. 

Để nội dung của các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị, Đảng ủy Bộ GD&ĐT căn cứ các nội dung của Nghị quyết để bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2019; các cấp ủy cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đơn vị để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đem lại hiệu quả thiết thực.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo nội dung Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/TW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra lễ trao huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy khối cơ quan trung ương một số đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm