Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho HSSV

Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho HSSV

UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Chị thị nêu rõ: Sở GD&ĐT Hà Nội có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm Chỉ thị 2268 CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục.

Sở GD&ĐT cần đổi mới trong công tác chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt, coi trọng việc hình thành và phát triển đội ngũ: Đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp.

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên gắn với việc đưa nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, chú trọng quản lý chất lượng giáo dục, chất lượng đầu ra; tích cực đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác thi và tuyển sinh. Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các TTHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ.

Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước về GD-ĐT; xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố.

Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục, đào tạo; Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, kiểm tra các hoạt động liên kết, dạy thêm học thêm trong nhà trường.

Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra liên ngành đối với các trung tâm tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa, giáo dục kỹ năng sống; xử lý nghiêm các sai phạm theo thẩm quyền.

Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng chống các hành vi bạo lực trong học đường và xâm hại trẻ em.

UBND các quận, huyện, thị xã cụ thể hóa các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn thành các chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ Sở GD&ĐT chỉ đạo phòng GD&ĐT hướng dẫn các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, tư vấn du học trên địa bàn; đặc biệt các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo.