Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên

Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 1
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 2
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 3
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 4
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 5
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 6
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 7
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 8
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 9
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 10
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 11
Những tuyệt phẩm từ Mẹ thiên nhiên ảnh 12

Hà Châu (Theo Xinhua)