Nếu chuyển công tác, giáo viên có phải chấm dứt hợp đồng làm việc?

GD&TĐ - Tôi được tuyển làm giáo viên trong biên chế, dạy môn Giáo dục công dân được 1 năm. Vừa qua, Hiệu trưởng muốn thay đổi nội dung hợp đồng để chuyển tôi sang làm nhân viên thiết bị trường học.
Nếu chuyển công tác, giáo viên có phải chấm dứt hợp đồng làm việc?

Nếu tôi không chấp thuận và chuyển công tác thì có phải chấm dứt hợp đồng làm việc hay không? Quy định về thay đổi nội dung dứt hợp đồng làm việc được quy định như thế nào? – Cấn Hà Khanh (canhakhanh***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Quy định tại Điều 28 của Luật Viên chức quy định về thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc như sau:

Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. 

Khi đã chấp thuận thì các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng làm việc. Trong thời gian tiến hành thoả thuận, các bên vẫn phải tuân theo hợp đồng làm việc đã ký kết. 

Trường hợp không thoả thuận được thì các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng làm việc.

Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ hưu thì hợp đồng làm việc đương nhiên chấm dứt.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết nếu như bạn chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì bạn sẽ phải chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa ITN.

Xây dựng văn hóa góp ý

GD&TĐ - Sinh hoạt chuyên môn (SHCM) là hoạt động có kế hoạch, được duy trì thường xuyên, không thể thiếu tại các trường phổ thông.