Lựa chọn đội ngũ để sẵn sàng triển khai Chương trình mới từ năm học 2020-2021

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó, yêu cầu các đơn vị tập trung nghiên cứu học tập, phân tích kỹ các nội dung về chương trình tổng thể, chương trình các môn học và hoạt động giáo dục của các cấp học, lộ trình thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

Trong học kỳ II, năm học 2018-2019, các đơn vị tổ chức tối thiểu từ 1 đến 2 lần, báo cáo kết quả triển khai cùng thời điểm với báo cáo tổng kết năm học để Sở tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Sở GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc tiếp tục chỉ đạo nhà trường tổ chức rà soát các điều kiện về trường lớp, học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất... để tổ chức triển khai chương trình theo lộ trình. Trước mắt, tập trung chuẩn bị điều kiện về đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

Với các phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT yêu cầu tổ chức rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng từ đội ngũ cốt cán đến đội ngũ trực tiếp giảng dạy đảm bảo năng động, nhiệt tình, tâm huyết; có đủ năng lực và kinh nghiệm tiếp cận với chương trình, sách giáo khoa mới để sẵn sàng đón nhận việc triển khai thực hiện từ năm học 2020-2021.

Kết thúc năm học 2018¬2019, các đơn vị phải cơ bản thực hiện xong công tác chuẩn bị về đội ngũ, sẵn sàng tâm thế tham gia các đợt tập huấn do Bộ GĐ&ĐT, Sở GD&ĐT triệu tập.