Kiên định sáng tạo phát triển

GD&TĐ - Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
Đại hội XIII của Đảng.
Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII của Đảng xác định tư tưởng chiến lược trong giai đoạn tới là phát triển đất nước hùng cường và thịnh vượng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên.

Động lực để phát triển đất nước là truyền thống của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đã được hun đúc hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, cần được phát huy và nâng lên gấp bội.

Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước chính là ở vai trò của Đảng.

Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước, hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt là quan tâm đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi chính muốn có đường lối đúng đắn và khi đã có đường lối đúng rồi, vấn đề tổ chức thực hiện để vận dụng vào cuộc sống có hiệu quả, hiệu lực thì cần phải hành động.

Muốn vậy cán bộ các cấp của Đảng, của Nhà nước, của hệ thống chính trị phải là một đội ngũ có đủ phẩm chất, liêm chính, có năng lực và uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Có được đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ chính trị, đi đầu, nêu gương tốt thỉ Đảng mới trong sạch vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để lãnh đạo, được nhân dân tin yêu. Đó là nguồn sức mạnh to lớn có tính quyết định để vượt qua mọi khó khăn thử thách và không có thế lực nào ngăn cản được trong sự nghiệp vẻ vang xây dựng và phát triển đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Kiên định sáng tạo phát triển ảnh 1
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

Đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục sự nghiệp đổi mới sáng tạo và có bước đi phù hợp, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu tương ứng với các dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước.

Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 nước phát triển có thu nhập cao, giữ vững định hướng XHCN.

Mục tiêu mà Đại hội đề ra là cơ sở rất quan trọng để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc bảo đảm tính khả thi, vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài, vừa mang tính chiến đấu cao đáp ứng với sự phát triển của dân tộc và ưu việt của chế độ.

Cho nên cần tạo được sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung việc triển khai các khâu đột phá chiến lược, với khát vọng đến giữa thế kỷ XXI kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam thực sự “sánh vai cùng cường quốc năm châu”.

Quá trình thực hiện mục tiêu cao cả đó phải có tư duy và tầm nhìn mới nhằm khơi dậy mọi tiềm năng nguồn lực tạo động lực cho sự phát triển. Vấn đề quan trọng cần tập trung đổi mới và hoàn thiện đó là đảm bảo cơ chế thị trường hoạt động đúng quy luật và giữ vững định hướng XHCN, với các mối quan hệ.

Giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân thủ quy luật thị trường và đảm bảo định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất; giữa nhà nước thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; giữa xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc XHCN; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế đảm bảo kỷ cương xã hội. Xem đây là những mối quan hệ định hình cho phát triển tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH.

Tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo được sự đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Hết sức chú trọng nền tảng kinh tế số trên cơ sở hạ tầng số nhằm ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại làm động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Muốn vậy cần hết sức quan tâm đến việc đổi mới toàn diện và đồng bộ giáo dục, đào tạo với môi trường giáo dục lành mạnh cho sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam với một hệ giá trị và chuẩn mực gắn truyền thống dân tộc với tinh hoa nhân loại, nhằm khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước với những đột phá mạnh mẽ trong tư duy và hành động để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Trên cơ sở xây dựng nền ngoại giao hiện đại vì lợi ích quốc gia - dân tộc, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, các nhân tố có thể gây đột biến xấu bất thường; đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ. Vấn đề là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải thật sự trung thành, vững vàng trong việc xử lý mối quan hệ một cách kiên định và sáng tạo.

Trong một thế giới đang diễn ra với bao biến động khó lường, tình hình đất nước cũng còn có những diễn biến phức tạp, kẻ thù luôn rình rập để chống phá, thì cần phải kiên định, không dao động, nghiêng ngả. Nhưng muốn kiên định để phát triển thì phải trên cơ sở tư duy vận động để có đổi mới và sáng tạo.

Kiên định sáng tạo phát triển ảnh 2
Đảng viên Nguyễn Nghĩa Nam, Bí thư Chi bộ Thôn 16 (xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, Lâm Đồng), một tấm gương sáng tạo làm kinh tế giỏi.

Ranh giới giữa kiên định và đổi mới sáng tạo để phát triển là vấn đề biện chứng mà thước đo là ở hiệu quả, kết quả của việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Để làm được điều này, yêu cầu ở năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, ở phẩm chất trí tuệ và ý chí của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kiên định vững vàng để không “chệch hướng”, nhưng nếu không sáng tạo thì sẽ trì trệ. Quá trình sáng tạo đổi mới sẽ xuất hiện nhân tố mới cần kịp thời nắm bắt để phát triển phù hợp với xu thế của thời đại.

Cần nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới để không kiên định một cách cố định, cứng nhắc, giáo điều; nhưng đổi mới mà không tuân thủ nguyên tắc thì sẽ rơi vào “chệch hướng” và có thể “đổi màu”. Đây là vấn đề không mới của lý luận, nhưng lại có tính thời sự cả về lý luận và thực tiễn trong quá trình tiếp tục đổi mới để phát triển.

Kiên định phải gắn liền với sáng tạo và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định phù hợp với thực tiễn với yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển thịnh vượng.

Để làm được điều này cần hết sức quan tâm đến vấn đề “then chốt của then chốt” đó là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Cán bộ của Đảng phải kiên định vững vàng không hoang mang dao động lùi bước trước khó khăn; đi đầu, gương mẫu tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, cầu thị học tập nâng cao trình độ, gắn bó mật thiết với nhân dân, nói đi đôi với làm.

Phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân, học tập và rèn luyện theo tấm gương tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách tự giác, thực chất; tạo được niềm tin yêu và đoàn kết toàn dân quyết tâm đổi mới sáng tạo phát triển đất nước theo mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Cần giữ vệ sinh sạch sẽ cho những đôi đũa (hình minh họa).

Mẹo sử dụng đũa an toàn cho sức khỏe

GD&TĐ - Đũa là dụng cụ không thể thiếu trong mỗi bữa ăn, việc vệ sinh dụng cụ ăn uống này là vô cùng quan trọng nhằm hạn chế tối đa nấm mốc và vi trùng sinh sôi, “ẩn náu”.
Ông A Yứk với những bức tượng nhà mồ và mặt nạ gỗ.

Gỗ 'biết nói' qua đôi tay của già A Yứk

GD&TĐ -Từ những khúc gỗ vô tri, vô giác, già A Yứk đã biến hóa thành những bức tượng gỗ mộc mạc, gần gũi với đời sống người dân hay mặt nạ sống động, sử dụng trong các dịp lễ hội lớn trong làng.
Học sinh Bắc Ninh tựu trường vào ngày 29/8.

Ngành Giáo dục Bắc Ninh sẵn sàng vào năm học mới

GD&TĐ - Học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tựu trường vào ngày 29/8, riêng học sinh khối lớp 1 đến trường vào ngày 22/8 tới đây. Ngành Giáo dục Bắc Ninh chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực sẵn sàng cho năm học mới 2022 -2023...
Cho đến nay, cô Hà đã nhận nuôi hơn 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong tỉnh Điện Biên.

Những 'em nuôi' đặc biệt của cô Hà

GD&TĐ - “Hôm qua đi trao quà cho hai chị em mồ côi ở Nà Tấu, tôi có hỏi cô chị (tầm 14 - 15 tuổi) là “con học lớp mấy?”. Nghe bé trả lời: “Con nghỉ học lâu rồi vì không có tiền!” mà thấy cay khóe mắt…”. Sau mỗi sẻ chia như thế, cô giáo Nguyễn Thị Hà lại ngược xuôi kết nối thêm nhà hảo tâm cho dự án “em nuôi”…
Chiếc xe có cánh cửa giống cánh chim mòng biển.

'Elon Musk của Ấn Độ'

GD&TĐ -Năm 2009, anh Bilal Ahmed sống tại bang Kashmir, Ấn Độ tình cờ xem được một bài báo dự đoán giá xăng tăng theo cấp số nhân trong tương lai.
Sân bóng của Trường Tiểu học Tân Lập B.

Giải bài toán thiếu đất, thiếu tiền xây trường chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia luôn là bài toán khó đối với Hà Nội từ nhiều năm nay bởi quy luật “Nội thành thiếu đất, ngoại thành thiếu tiền”. Tuy nhiên, tại một số địa phương đã có những giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết bài toán đó.