rssheader

25/11/2020

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường ở các tỉnh, thành

VK - 05/11/2019, 19:16 GMT+07 | Khoa học
Chung tay bảo vệ môi trường Chung tay bảo vệ môi trường

Mục đích của việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, còn góp phâng tăng cường công tác quản lý nhà nước và nhận thức người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Bộ chỉ số này được cấu trúc thành hai nhóm: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường; Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống.

Tương úng với mỗi nhóm đánh giá, có tiêu chí cụ thể. Như bảo vệ chất lượng môi trường sống, hệ sinh thái, khí hậu, năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Để đánh giá được mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống sẽ dựa vào tiêu chí chất lượng môi trường không khí xung quanh,nước mặ, đất, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Việc thực hiện các chỉ số nhóm I sẽ do UBND cấp tỉnh tổ chức thu thập, tổng hợp, đánh giá. Chỉ số nhóm II sẽ được thực hiện thông qua điều tra xã hội học. T Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định, đánh giá.

 Bộ chỉ số này được áp dụng định kỳ hàng năm và áp dụng chính thức từ năm 2020. Kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương sẽ được công bố vào dịp ngày Môi trường thế giới 5/6 và được công khai trên Cổng thông tin điện tử.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm