Khẳng định con đường đúng đắn mà Bác Hồ đã chọn

Khẳng định con đường đúng đắn mà Bác Hồ đã chọn

(GD&TĐ)-Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2011), cũng là dịp chúng ta tưởng nhớ đến công lao vĩ đại của Người trong việc tìm và lựa chọn con đường đấu tranh, giải phóng cho dân tộc Việt Nam (05/6/1911 - 05/6/2011), Hội thảo “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc” đã diễn ra ngày 10/5 tại Hà Nội.

Toàn cảnh
Toàn cảnh hội thảo khoa học

Hội thảo do  Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, NXB Chính trị Quốc gia và Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội tổ chức.

Hội thảo nhằm làm rõ hơn nữa hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung cách mạng, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản; trên cơ sở đó  rút ra những bài học, gợi mở những vấn đề thực tiễn nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Hồ Chí Minh  đã vạch ra cho phù hợp với bối cảnh đất nước và thời đại hôm nay.

Hội thảo đã nhận được 75 báo cáo của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu là chuyên gia đầu ngành thuộc các lĩnh vực chuyên môn: Sử học, Khoa học chính trị, Triết học, Xây dựng Đảng… từ các cơ quan khoa học ở trung ương cũng như một số địa phương. Các báo cáo, ý kiến trình bày tại Hội thảo đã đem đến nhiều thông tin khoa học mới, thể hiện cách tiếp cận mới, tư duy khoa học sáng tạo theo hướng liên ngành nhằm góp phần làm sáng tỏ những mục tiêu và nội dung cơ bản mà Hội thảo đề ra. Trong đó nhiều tham luận có giá trị như: Hồ Chí Minh- tượng đài bất tử trong lòng nhân loại và nhân dân Việt Nam, Về các công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc và bài học “kiên trì vượt qua thử thách, giữ vững con đường đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam”, Hồ Chí Minh- từ lòng yêu nước đến con đường giải phóng dân tộc, Nguyễn Tất Thành với cuộc trường chinh tìm đường cứu nước- một trăm năm nhìn lại...

Theo đó, Hội thảo tập trung thảo luận, phân tích ba vấn đề lớn, đó là:

Một là, làm rõ bối cảnh lịch sử, mục đích và hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc; các yếu tố liên quan, tác động đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc; sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và vai trò của Người trong việc sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như xây dựng Nhà nước Việt nam Dân chủ cộng hoà…

Hai là, phân tích những nội dung cốt lõi của con đường giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, nhất là những điểm có tính cách mạng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng thuộc địa, về xây dựng Đảng, về đại đoàn kết toàn dân tộc, về hội nhập quốc tế…

Ba là, làm rõ những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới; phân tích những giá trị lý luận và thực tiễn về tư tưởng, đạo đức, lối sống; những giá trị hội tụ, kết tinh của văn hoá Đông - Tây trong tư duy, phong cách, tình cảm Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo, phát huy những di sản hết sức quý báu đó của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay.

Sau Hội thảo, các bài tham luận của các nhà khoa học sẽ được tập hợp thành kỷ yếu phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, tham khảo tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu.

Ngọc Khánh