rssheader

28/11/2020

Xác định số phó hiệu trưởng với trường nhiều cấp học

Hải Bình - 26/11/2019, 07:12 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Việc bố trí 1 phó hiệu trưởng gặp nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo, quản lý, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục. Kiến nghị quy định thống nhất đảm bảo mỗi cấp học trong trường học có nhiều cấp có đủ phó hiệu trưởng phụ trách mỗi cấp học.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc xác định số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường phổ thông thực hiện theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, số lượng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được áp dụng theo cấp học cao nhất có trong nhà trường và được tính trên tổng số lớp của các cấp học.

Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng nhằm thu gọn, giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tinh giản biên chế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục, đối với những trường có 18 lớp (bao gồm số lớp của tất cả các cấp học) trở xuống, tỉnh Điện Biên cần phải xác định mỗi cấp học có một lãnh đạo nhà trường phụ trách và có hướng dẫn cụ thể việc phân công nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm quản lý đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở những trường này để lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm