rssheader

24/09/2021

Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư các cấp

10/01/2020, 16:50 GMT+07 | Kết nối
Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư các cấp

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 14 như sau:

“5. Trình tự bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành:

a) Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) và lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), số lượng ứng viên giới thiệu tối đa bằng số lượng thành viên của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm trước;

b) Cơ sở giáo dục đại học giới thiệu ứng viên Ủy viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) và lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), mỗi ngành giới thiệu tối đa 03 (ba) ứng viên;

c) Nhà giáo, nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học được giới thiệu ứng viên thông qua hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước chỉ đạo xây dựng phương án giới thiệu trực tuyến phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể hàng năm;

d) Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổng hợp danh sách ứng viên được giới thiệu từ các nguồn nêu tại điểm a, b, c khoản 4 Điều này trình Thường trực hội đồng Giáo sư nhà nước thống nhất danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng;

đ) Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước trình Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước xem xét, quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; bổ nhiệm Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên.”

Thứ 2: Thay thế cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này)” bằng cụm từ “lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)” tại các điểm a, b khoản 3 Điều 7 và cụm từ “tóm tắt lý lịch khoa học” bằng cụm từ “lý lịch khoa học (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này)” tại khoản 7 Điều 14.

Thứ 3: Bãi bỏ điểm e khoản 3 Điều 7 (Cơ cấu tổ chức và trình tự bổ nhiệm ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước). Nội dung điểm e: “Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư nhà nước và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước”;

Bãi bỏ khoản 4 Điều 14 (Cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư ngành). Nội dung khoản 4: “Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư ngành”;

Bãi bỏ khoản 4 Điều 20 (Cơ cấu tổ chức và trình tự thành lập, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở). Nội dung khoản 4: “Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư thì năm đó không tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm