rssheader

25/11/2020

Phát triển chương trình đào tạo tại doanh nghiệp

Anh Quang - 25/11/2019, 18:53 GMT+07 | Kết nối
Người tham gia đào tạo tại doanh nghiệp cần có kỹ năng chuyên môn và hiểu biết về pháp luật lao động Người tham gia đào tạo tại doanh nghiệp cần có kỹ năng chuyên môn và hiểu biết về pháp luật lao động

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam, với nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo và xây dựng hồ sơ năng lực của người đào tạo tại doanh nghiệp, dựa trên tiêu chuẩn người đào tạo tại doanh nghiệp của các nước ASEAN và nhu cầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và GIZ đã tổ chức khảo sát trên 33 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 1 cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước.

Khảo sát nhằm nhận diện các hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp, chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động đào tạo, các yếu tố liên quan đến đào tạo tại doanh nghiệp, đối tượng và nội dung đào tạo, người tham gia học; chức năng nhiệm vụ của người đào tạo, mức độ tham gia hoạt động đào tạo của người đào tạo,… Báo cáo của khảo sát là tư liệu quan trọng phục vụ phát triển chương trình đào tạo dành cho đối tượng tham gia đào tạo tại doanh nghiệp.

Liên quan nội dung báo cáo khảo sát, đa số ý kiến cho rằng, cần có sự phân loại bởi các doanh nghiệp có quy mô, phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh khác nhau thì nhu cầu về nhân lực cũng như bố trí, sắp xếp lực lượng lao động sản xuất khác nhau. Đối với người tham gia đào tạo tại doanh nghiệp, ngoài kiến thức kỹ năng nghề cần có sự hiểu biết về chính sách pháp luật lao động và bảo vệ trẻ em, có đạo đức, ý thức trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp,… Bên cạnh đó, báo cáo cần thể chế hóa về văn bản quy phạm pháp luật quy định đối tượng là người đào tạo tại doanh nghiệp,…

Tổng hợp ý kiến đóng góp của chuyên gia, Tổng cục Gíáo dục nghề nghiệp và GIZ sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung trong báo cáo khảo sát và đặc biệt là hồ sơ năng lực đối với người tham gia đào tạo tại doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm