rssheader

25/10/2020

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018

28/09/2017, 07:01 GMT+07 | Kết nối
Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018

Theo đó công văn yêu cầu: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chuẩn bị các điều kiện để triển khai tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

Tăng cường rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về công tác thi, kiểm định chất lượng giáo dục và quản lý văn bằng chứng chỉ đảm bảo thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi và quản lý chất lượng giáo dục các cấp; từng bước nâng cao năng lực cho các phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tại các sở GDĐT.

Tiếp tục triển khai các Chương trình quốc gia và Chương trình đánh giá quốc tế, gồm: PISA chu kỳ 2018, TALIS chu kỳ 2018, chương trình đánh giá học sinh tiểu học các nước khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM), chương trình phân tích giáo dục các nước ASEAN (LEAP) và tham gia mạng lưới Hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục các nước ASEAN (NEQMAP) do UNESCO tổ chức.

Chú trọng công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Tăng cường quản lý việc cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

1. Công tác thi và đánh giá chất lượng giáo dục

Đối với Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

Tiếp tục tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Cụ thể:

- Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi;

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia các năm 2015, 2016, 2017; đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia ổn định từ năm 2018 đến năm 2020;

- Tổ chức hội thảo, tập huấn về công tác đề thi, coi thi, chấm thi, phần mềm quản lý thi để cán bộ, giáo viên nắm vững quy định của quy chế, thực hiện tốt các khâu của Kỳ thi;

- Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; có các phương án dự phòng các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi;

- Các sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh tại địa phương.

2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Chú trọng tự đánh giá hằng năm. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, hiệu quả và khả thi.

Đẩy mạnh hoạt động đánh giá ngoài ở tất cả các cấp học, bậc học. Phấn đấu đến hết năm học 2017 - 2018 có ít nhất 39% cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, 43,5% cơ sở giáo dục mầm non được đánh giá ngoài.

Triển khai kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2 đối với các cơ sở giáo dục đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm. Phấn đấu đánh giá ngoài ít nhất 20% số trường đã được công nhận tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm.

Tiếp tục sử dụng hiệu quả phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Tăng cường đào tạo, tập huấn để xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác này trong thời gian tới. 

Xem chi tiết Công văn TẠI ĐÂY 

Theo Bộ GD&ĐT
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm