rssheader

26/09/2020

Học sinh mắc khuyết điểm, kỉ luật như thế nào?

27/07/2020, 07:51 GMT+07 | Kết nối
Học sinh mắc khuyết điểm, kỉ luật như thế nào?

Theo Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông đang được Bộ GD&ĐT hoàn thiện đã đề xuất 3 hình thức kỉ luật đối với học sinh, bên cạnh những biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực, đó là khiển trách, cảnh cáo và tạm dừng học tập trên lớp.

Hình thức khiển trách áp dụng đối với học sinh tái phạm nội quy, quy định của nhà trường, đã được thực hiện biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực nhưng chậm khắc phục, sửa chữa.

Đó là học sinh vi phạm lần đầu nhưng mức độ nghiêm trọng như: Có lời nói và hành động vô lễ với giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường; gây gổ đánh nhau hoặc có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn trường học và cộng đồng; tổ chức, lôi kéo người khác cùng vi phạm nội quy của nhà trường hoặc vi phạm các khuyết điểm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương.

Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với học sinh đã bị kỉ luật khiển trách nhưng không khắc phục, sửa chữa, mắc thêm khuyết điểm có tính chất tăng nặng, tái phạm khuyết điểm trong khoảng thời gian một học kỳ.

Học sinh này vi phạm lần đầu nhưng mức độ rất nghiêm trọng như: Đánh nhau có tổ chức, có hung khí; tổ chức các hành vi gian lận trong học tập, thi, kiểm tra; lấy trộm tiền, đồ dùng, tư trang, cưỡng đoạt tài sản; cố ý phá hoại tài sản của nhà trường và người khác hoặc có những khuyết điểm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương nhưng chưa bị các cơ quan có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật.

Hình thức tạm dừng học tập trên lớp áp dụng đối với học sinh đã bị kỉ luật cảnh cáo nhưng không sửa chữa, tái phạm hoặc vi phạm thêm những khuyết điểm khác trong khoảng thời gian một học kỳ.

Học sinh này vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng như: đánh nhau có tổ chức, sử dụng hung khí, vũ khí gây thương tích nặng cho người khác; xâm phạm nhân phẩm, thân thể của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh khác của nhà trường hoặc có những hành vi vi phạm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương nhưng chưa đến mức bị các cơ quan có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của học sinh, căn cứ đề xuất của Hội đồng kỉ luật học sinh của nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định thời hạn tạm dừng học tập trên lớp đối với học sinh tối đa là 2 tuần lễ để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng đối với học sinh vi phạm.

Kế hoạch giáo dục học sinh bị kỉ luật được Hiệu trưởng nhà trường ban hành kèm theo Quyết định kỉ luật học sinh, trong đó xem xét áp dụng phù hợp các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực đối với học sinh.

Kế hoạch giáo dục học sinh bị kỉ luật phải quy định cụ thể về thời gian thực hiện và phân công giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình học sinh, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, giáo viên bộ môn, tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường và các lực lượng giáo dục có liên quan theo dõi, hỗ trợ, động viên học sinh thực hiện tốt kế hoạch giáo dục, tự tin tìm hướng khắc phục khuyết điểm.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm