rssheader

29/07/2021

Đôn đốc thực hiện kế hoạch xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2020

27/05/2020, 17:10 GMT+07 | Kết nối
Đôn đốc thực hiện kế hoạch xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2020

Theo văn bản này, để triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 bảm đảm đúng kế hoạch. Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị thủ trưởng các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ (cơ sở giáo dục đại học) tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

Các cơ sở giáo dục đại học chưa gửi hồ sơ thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 tiếp tục gửi hồ sơ về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trước ngày 30/5/2020.

Hồ sơ gồm: Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư của đơn vị (kèm theo danh sách thành viên Hội đồng); Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký Hội đồng); Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020 tại Hội đồng; lịch làm việc dự kiến của Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục rà soát lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 17, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg. Đồng thời, gửi lý lịch khoa học của các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trước ngày 2/6/2020.

Trường hợp các cơ sở giáo dục đại học thay đổi thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có), đề nghị cơ sở giáo dục đại học gửi văn bản giải trình, quyết định thay đổi thành viên và lý lịch khoa học của thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở về Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trước ngày 5/6/2020. 


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm