rssheader

28/11/2020

Bộ GD&ĐT ban hành 5 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Hải Bình - 02/10/2020, 10:32 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, có 5 tiêu chí thẩm định tài liệu, cụ thể như sau:

Tiêu chí 1 - điều kiện tiên quyết của tài liệu. Với tiêu chí này, nội dung và hình thức tài liệu không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm. Nội dung và hình thức tài liệu không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội.

Tiêu chí 2 - nội dung tài liệu: Nội dung tài liệu thể hiện đúng và đầy đủ các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương; các vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương; các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương và các nội dung khác theo nội dung giáo dục địa phương quy định trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và phù hợp với trình độ học sinh; các số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.

Các thành tựu khoa học mới liên quan đến nội dung giáo dục địa phương được cập nhật và phù hợp với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông. Tài liệu có tính mở, khuyến khích cách tiếp cận đa dạng bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đối với nội dung giáo dục địa phương.

Những nội dung giáo dục về chủ quyền quốc gia, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.

Tiêu chí 3 - phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong tài liệu: Nội dung tài liệu tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn của địa phương; tạo cơ hội và khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng của mỗi học sinh.

Nội dung tài liệu thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông, làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác kết quả giáo dục.

Tiêu chí 4 - cấu trúc và hình thức trình bày tài liệu: Tài liệu được thiết kế theo các chủ đề phù hợp với nội dung tài liệu theo quy định và phù hợp với kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi cấp học, lớp học trong chương trình giáo dục phổ thông.

Hình thức trình bày tài liệu cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ; tranh, ảnh, bảng, biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ phù hợp với nội dung bài học và lứa tuổi học

Tiêu chí 5 - ngôn ngừ sử dụng trong tài liệu: Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu là tiếng Việt, bảo đảm các quy định về chính tả và ngữ pháp, các chữ viết tắt, các kí hiệu, phiên âm, đơn vị đo theo quy định của Bộ GD&ĐT; diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định

Theo quy định của Thông tư, Hội đồng thẩm định tài liệu do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập, giúp UBND cấp tỉnh thẩm định tài liệu. Hội đồng được thành lập theo cấp học. Sở GD&ĐT là đơn vị tổ chức thẩm định tài liệu.

Hội đồng bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và đại diện các tổ chức có liên quan; có ít nhất 1/3 số thành viên là giáo viên đang giảng dạy tại cấp học tương ứng. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 9 người.

Tiêu chuẩn của các thành viên Hội đồng; nhiệm vụ của Hội đồng; nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng; nguyên tắc làm việc của Hội đồng; đơn vị tổ chức thẩm định tài liệu; quy trình tổ chức thẩm định tài liệu; hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu; trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị phê duyệt tài liệu; trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, trách nhiệm của sở GD&ĐT được nêu rõ tại tài liệu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2020.

Nguyên tắc tổ chức thẩm định tài liệu: Tuân thủ theo pháp luật Việt Nam; bảo đảm tập trung, dân chủ, khách quan, trung thực.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm