rssheader

24/07/2021

Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương nhân viên giáo vụ

Hải Bình - 05/06/2019, 12:03 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo Thông tư này, về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, nhân viên giáo vụ phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm giáo vụ) trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ.

Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với nhân viên giáo vụ quy định tại Thông tư này phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ của viên chức.

Khi bổ nhiệm từ các ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ không được kết hợp nâng bậc lương viên chức.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ (mã số v.07.07.21) đối với viên chức được tuyển dụng hoặc đang làm công tác giáo vụ trong các trường trường phổ thông dân tộc nội trú (cấp huyện và cấp tỉnh); trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này.

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ (mã số V.07.07.21) quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc xếp lương thực hiện như sau:

Trường hợp có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm nhân viên giáo vụ thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ, nếu đang xếp lương theo viên chức loại A0 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo viên chức loại A0 đó;

Trường hợp đang xếp lương theo viên chức loại AI trở lên hoặc theo viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyến loại công chức, viên chức.

Nhiệm vụ của nhân viên giáo vụ:

 

Lập kế hoạch công tác giáo vụ hàng năm của nhà trường;

 

Quản lý, theo dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường liên quan đến học sinh;

 

Phối hợp với giáo viên quản lý, theo dõi học sinh hàng ngày;

 

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của học sinh;

 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc thi, kiểm tra (bao gồm: lập danh sách các phòng thi, sơ đồ chỗ ngồi, tổng hợp kết quả thi..

 

Thực hiện công tác tuyển sinh theo nhiệm vụ được phân công;

 

Liên hệ, trao đổi và thông tin với gia đình học sinh khi cần thiết;

 

Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác giáo vụ;

 

Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ;

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm