Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Hà Nội: Bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực GD-ĐT

Vân Anh - 10/04/2020, 06:51 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngành GD-ĐT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 1086/KH-BVSTBPN triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành GD-ĐT Hà Nội năm 2020 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch, ngành đặt mục tiêu tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Phấn đấu đạt 50% tỷ lệ nữ trở lên tham gia các cấp ủy Đảng ở các cơ sở giáo dục; Phấn đấu đạt 95% các đơn vị, cơ sở giáo dục có nữ cán bộ là lãnh đạo chủ chốt.

Cùng với đó, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực GD-ĐT. Tỉ lệ nữ thạc sỹ đạt 50% và tỉ lệ nữ tiến sỹ đạt 25% vào năm 2020 trên tổng số người có cùng học vị.

Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Hàng năm, 100% các cơ sở giáo dục tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên;  Tỷ lệ nữ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thai sản được tiếp cận dịch vụ y tế đến năm 2020 là 100%.

Ngoài ra, ngành đặt mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin, đảm bảo bình đẳng giới trong đời sống gia đình; phòng chống bạo lực, bạo lực học đường trên cơ sở giới; thúc đẩy môi trường học tập an toàn thân thiện từng bước xóa bỏ bạo lực; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong trường học.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành GD-ĐT Hà Nội sẽ chú trọng nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN.

Tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố.

Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ; tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của nữ cán bộ, giáo viên ngành GD-ĐT Thủ đô trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm