rssheader

04/12/2020

Công bố kết luận thanh tra các khoản thu, chi đầu năm học

Lập Phương - 18/11/2017, 09:11 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Theo kết luận này, trong năm học 2016-2017, 2017-2018, đến thời điểm 30/9/2017, các trường được thanh tra đã thực hiện việc phối hợp với cha mẹ trong công tác giáo dục toàn diện học sinh theo quy định của Điều lệ nhà trường và Thông tư 55. Cha mẹ học sinh đã có nhiều đóng góp, ủng hộ tích cực các nguồn lực cả bằng vật chất và tinh thần cho nhà trường vì sự nghiệp giáo dục chung.

Quá trình hình thành, quản lý các nguồn thu chi ngoài quy định của nhà nước từ sự đóng góp, ủng hộ mang tính tự nguyện, thỏa thuận của cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường về cơ bản đảm bảo được các quy định của cấp quản lý và của pháp luật có liên quan. Không xẩy ra tình trạng lạm thu.

Tuy nhiên, quá trình hình thành, quản lý các nguồn thu chi ngoài quy định của nhà nước vẫn còn những hạn chế, thiếu sót.

Các nhà trường, hoạt động của Ban đại diện CMHS lớp, trường còn mang tính hình thức, chủ yếu cha mẹ học sinh liên hệ để nhận lại thông tin về kết quả giáo dục của con em mình và hoàn thành các khoản đóng góp, ủng hộ nguồn lực tài chính.

Chưa thực hiện đúng với tinh thần của Thông tư 55 (chủ động tổ chức để giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng phối họp với Ban đại diện CMHS lớp, trường có kế hoạch hoạt động trong việc giáo dục toàn diện học sinh, đặc biệt đối với giáo dục hoàn thiện nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh).

Một số trường, Ban đại diện CMHS lớp chưa đảm bảo về số lượng theo quy định; chưa thống nhất để trích kinh phí cho Ban đại diện CMHS lớp hoạt động. Một số nội dung chi chưa đúng mục đích quỹ hoạt động của Ban đại diện CMHS theo quy định tại thông tư 55.

Các nhà trường, hình thành các khoản thu chi quỹ in sao đề, giấy kiểm tra định kỳ, học kỳ; vệ sinh; xã hội hóa giáo dục,... nhưng chưa xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về mục đích, nội dung, cân đối (lấy thu bù chi) của từng hoạt động có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ nhà trường mà cần đến sự hỗ trợ, đóng góp thêm nguồn lực của CMHS và tổ chức, cá nhân ở ngoài nhà trường để thỏa thuận với CMHS từng lớp trước khi đưa ra lấy ý kiến, đồng thuận mới được tiến hành thu, chi.

Kiến nghị, xử lý trong kết luận thanh tra ghi rõ: Đối với đơn vị được thanh tra, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra bằng kế hoạch, giải pháp gắn với từng nội dung cụ thế đã được kết luận. Rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong quản lý tài chính của đơn vị.

Các nhà trường phải thực hiện đầy đủ về nội dung và ý nghĩa của Thông tư 55 để thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp, như một chủ thể trong việc phối hợp với nhà trường để giáo dục hình thành, hoàn thiện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, thể hiện sự đột phá tích cực trong đổi mới công tác quản lý giáo dục...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm