Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Dự thảo quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Hiếu Nguyễn - 17/05/2020, 09:05 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Dự thảo quy định về nguyên tắc, tiêu chí thẩm định tài liệu, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng, quy trình thẩm định, trách nhiệm của các cấp quản lí trong việc thẩm định tài liệu nội dung giáo dục địa phương.

4 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

Dự thảo đưa ra 4 tiêu chí thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, gồm:

Tiêu chí 1. Điều kiện tiên quyết của tài liệu là phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định của pháp luật; không có định kiến xã hội về giới, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, địa vị.

Tiêu chí 2 về nội dung tài liệu: Bao gồm những vấn đề cơ bản về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường, biến đổi khí hậu, hướng nghiệp, các vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống của địa phương;

Đáp ứng được yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT;

Chú trọng hình thành năng lực vận dụng, thực hành phù hợp với trình độ, khuyến khích tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, phát huy năng lực của học sinh.

Tiêu chí 3. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá: Các bài học hoặc chủ đề trong tài liệu tạo điều kiện cho giáo viên vận dụng sáng tạo các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá, phù hợp với thực tiễn tổ chức dạy học tại địa phương.

Tiêu chí 4 về cấu trúc và hình thức trình bày: Tài liệu được thiết kế theo từng bài học, chủ đề riêng biệt hoặc tích hợp, lồng ghép nội dung kiến thức về một số lĩnh vực vào một bài học, chủ đề, đảm bảo sự phù hợp với kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; tài liệu có tính mở, khuyến khích cách tiếp cận đa dạng bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đối với nội dung giáo dục địa phương;

Hình thức trình bày cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình; tranh, ảnh, bảng, biểu, đồ thị, bản đồ, hình vẽ, dữ liệu, số liệu bảo đảm rõ ràng, chính xác, cập nhật, phù hợp với nội dung chủ đề hoặc bài học.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Hội đồng thẩm định tài liệu do Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập, giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh thẩm định tài liệu. Hội đồng được thành lập theo cấp học.

Hội đồng bao gồm: Cán bộ quản lí và chuyên viên của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT; cán bộ quản lí, giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông; nhà khoa học; người tham gia hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nghệ nhân; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, ít nhất 1/3 số thành viên hội đồng là giáo viên đang giảng dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ tiêu chí thẩm định tài liệu, UBND tỉnh quy định cụ thể tiêu chí thẩm định theo cấu trúc và nội hàm của từng tiêu chí, phù hợp với đặc điểm của địa phương và gửi về Bộ GD&ĐT. Đồng thời, quy định cụ thể về chế độ làm việc, bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định hiện hành. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thẩm định của Hội đồng thẩm định theo quy định. Gửi tài liệu, hồ sơ biên soạn, hồ sơ thẩm định về Bộ GD&ĐT để phê duyệt.

Sở GD&ĐT có trách nhiệm tham mưu xây dựng và trình UBND cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể từng tiêu chí thẩm định theo quy định của Thông tư này phù hợp với đặc điểm của địa phương. Đề xuất danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định; kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức thẩm định. Sở GD&ĐT cũng là đơn vị tổ chức thẩm định, chịu trách nhiệm trước UBND cấp tỉnh về việc tổ chức các hoạt động của Hội đồng thẩm định.

Luật Giáo dục năm 2019 quy định: “Tài liệu giáo dục địa phương do UBND cấp tỉnh tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương, được hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt"; “Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.”

Căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2019, Bộ GD&ĐT đã dự thảo Thông tư quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, quy định về nguyên tắc, tiêu chí thẩm định tài liệu, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng, quy trình thẩm định, trách nhiệm của các cấp quản lí trong việc thẩm định tài liệu nội dung giáo dục địa phương.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm