Điều kiện rút bớt học phần đã đăng ký

GD&TĐ - Xin hỏi đã đăng ký học phần rồi, có được rút bớt hay không? - Phạm Văn Duyen (vanduyen***@gmail.com).
Điều kiện rút bớt học phần đã đăng ký

* Trả lời:

Tại Điều 11 Quy chế đào tại đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu:

Việc rút bớt học phần trong khối lượng học tập đã đăng ký chỉ được chấp nhận sau 6 tuần kể từ đầu học kỳ chính, nhưng không muộn quá 8 tuần; sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ phụ, nhưng không muộn quá 4 tuần. Ngoài thời hạn trên học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.

Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký:

- Sinh viên phải tự viết đơn gửi phòng đào tạo của trường;

- Được cố vấn học tập chấp thuận hoặc theo quy định của Hiệu trưởng;

Không vi phạm khoản 2 Điều 10 của Quy chế này.

Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên phụ trách nhận giấy báo của phòng đào tạo.

Như vậy, sinh viên có thể rút bớt học phần theo quy định hiện hành nêu trên.