Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện

GD&TĐ - Đây là một trong những nội dung kết luận tại Phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế năm 2015 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện

Thủ tướng yêu cầu trong năm 2015, các Ban Chỉ đạo liên ngành khẩn trương hoàn thiện tổ chức nhân sự, các cơ quan giúp việc để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng và đảm bảo thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các Ban Chỉ đạo liên ngành, các cơ quan giúp việc BCĐ quốc gia và các BCĐ liên ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao về hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương rà soát nhu cầu thực tế, xây dựng chiến lược hội nhập của Bộ, ngành, địa phương mình, đảm bảo hội nhập chủ động, tích cực và hiệu quả; thực hiện các nhiệm vụ (Đề án) được giao tại Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 và Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế nhằm phát huy vai trò của hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia; trong đó nêu rõ các trọng tâm đối ngoại đa phương của Việt Nam đế năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2015.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ đàm phán các FTA đang ở giai đoạn cuối để ký kết trong nửa đầu hoặc cuối năm 2015, bao gồm các Hiệp định: Việt Nam - EU, Việt Nam- Hàn Quốc, Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, Việt Nam - EFTA.

Các Bộ, ngành liên quan tham gia đầy đủ và sâu sắc hơn trong các cơ chế hợp tác kinh tế ASEAN thông qua các hội nghị các cấp nhằm nỗ lực cao nhất cho mục tiêu hiện thực hóa Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng, cử đại diện Việt Nam tham gia vào các tổ chức quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2015.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2015 (Cộng đồng kinh tế ASEAN, các FTAs sắp được ký kết), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2015. 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, tăng cường đối thoại doanh nghiệp, đảm bảo các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp và người dân.