Đảng bộ Bộ GD&ĐT: Nhiều đổi mới theo hướng tích cực

GD&TĐ - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Quốc Hải – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã trình bày dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết
Các đại biểu biểu quyết

4 bài học kinh nghiệm

Dự thảo Báo cáo nêu lên 4 bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thứ nhất, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí và phát huy dân chủ;

Đề cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và tính tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá của cán bộ, đảng viên, nhất là bản lĩnh, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, đặc biệt chú trọng và quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ;

Nắm chắc tình hình hoạt động của các cấp ủy, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đổi mới cách học tập, quán triệt nghị quyết, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Kiên quyết, kiên trì và tập trung công sức, trí tuệ của các cấp ủy để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trực thuộc, để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại Đại hội

Thứ ba, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo; giải quyết dứt điểm, tháo gỡ những khó khăn, bất cập và vướng mắc trong thực tiễn.

Thứ tư, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chủ động phát hiện sớm để ngăn ngừa, cảnh báo; kiểm tra và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm, nhất là trong công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản.

Thứ năm, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Kịp thời thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày dự thảo Báo cáo chính trị
Đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày dự thảo Báo cáo chính trị

Nhiều chuyển biến tích cực

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Bộ xác định, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng;

Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, dư luận quan tâm, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ.

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ và tăng cường lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể.

Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ và các đơn vị đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT; trọng tâm là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Đồng thời đổi mới công tác thi, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; đổi mới quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

Mặt khác, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc và phối hợp với chính quyền, đoàn thể cùng cấp của các cấp ủy đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Điểm sáng trong công tác phối hợp

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ  Bộ GD&ĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Bộ trưởng, nhìn lại 5 năm cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đã có nhiều thay đổi. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới theo hướng tích cực.

Công tác phối hợp đã được Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện tốt. Cụ thể, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó có Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT, học tập làm theo tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ  chí Minh.

Việc quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và của cấp trên ngày càng đi vào nề nếp.

Theo Bộ trưởng, nhiệm kỳ qua Bộ đã thực hiện tinh giản, sắp xếp bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tạo được lòng tin trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Công tác sinh hoạt động Đảng đã có nhiều đổi mới. Theo đó, các chi, đảng bộ đã quan tâm, tổ chức sinh hoạt theo hướng chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Quá trình xây dựng phương án tổ chức Đại hội được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học. Trong đó, có sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban cán sự Đảng và với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đây được coi là điểm sáng của nhiệm kỳ qua.

Theo Bộ trưởng, nếu nhìn theo từng năm thì chưa rõ nét, nhưng nếu nhìn lại cả quá trình 5 năm thì thấy có sự chuyển biến tích cực, rất đáng ghi nhận và hoan nghênh.

Một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Lãnh đạo Đảng bộ Bộ trong sạch vững mạnh; phát huy trí tuệ toàn đảng bộ, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi đổi mới căn bản, toàn giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương khóa XI. Cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Phấn đấu có 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ được học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Phấn đấu hằng năm có ít nhất 95% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnhvà có ít nhất 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Phấn đấu 100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa của dân tộc.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho 300 đến 400 quần chúng ưu tú, kết nạp ít nhất 250 đảng viên mới và 100% đảng viên mới được công nhận đảng viên chính thức đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Danh bỏ xa thực

Thế giới
GD&TĐ - Vừa rồi, ở Thuỵ Sỹ có tổ chức một hội nghị quốc tế về Ukraine. Đại diện của hơn 90 quốc gia và các tổ chức quốc tế đã tham dự.

Đừng bỏ lỡ