#chương trình mới

162 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa ITN.

Chủ động triển khai

GD&TĐ - Chương trình GDPT 2018 được triển khai trên phạm vi cả nước từ năm học 2020 - 2021 theo đúng lộ trình quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14.