rssheader

18/05/2021

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xuân Lương - 14/10/2020, 14:41 GMT+07 | Chính trị
Quang cảnh Đại hội. Quang cảnh Đại hội.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đoàn kết nỗ lực, phấn đấu và giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, song bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn và tồn tại nhất định.

Đại hội này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, có đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; có tinh thần đoàn kết, xây dựng gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, không tham vọng quyền lực, không háo danh; kiên quyết chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi.

Có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực tiễn, nắm chắc tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì Nhân dân phục vụ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới, bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Theo Báo cáo chính trị của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, 18 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt, có 2 chỉ tiêu cơ bản đạt Nghị quyết.

Trước hết, Sóc Trăng đã thực hiện 3 đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được những kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; chỉ số cải cách hành chính tiếp tục tăng hạng qua các năm, 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện và xã sử dụng phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện; kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,15%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 là 2.110 USD. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển theo hướng khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của tỉnh…

Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới là 7/707 tỉ đồng; trong đó vốn ngân sách 760 tỉ đồng, vốn lồng ghép 2.893 tỉ đồng, vốn tín dụng 1.043 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư 513 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 602 tỉ đồng. Đến nay, huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới và Thị xã Ngã Năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 62,5% (chỉ tiêu nghị quyết trên 50% tổng số xã).

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh như: Chế biến nông sản, thuỷ sản xuất khẩu, sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, năng lượng... Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ tiếp tục có tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 là 40.000 tỷ đồng, tăng trên 1,9 lần so với năm 2015, tăng trưởng bình quân đạt 13,2%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2020 ước thực hiện 900 triệu USD, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,2%/năm.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 20.014 tỉ đồng, trong đó thu nội địa là 18.722 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 54.269 tỉ đồng, trong đó chi đầu tư pohats triển là 15.298 tỉ đồng, chi thường xuyên là 38.965 tỉ đồng.

Các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục được nâng lên. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo Khmer trên 4%/năm. Ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 9.282 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,87%; trong đó, có 5.600 hộ nghèo Khmer, chiếm tỷ lệ 5,55%...

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, quân và dân Sóc Trăng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ vừa qua để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Toàn Đảng và toàn dân ta đoàn kết chặt chẽ thành một khối khổng lồ. Chúng ta sáng tạo. Chúng ta xây dựng. Chúng ta tiến lên. Quyết không có lực lượng nào ngăn được chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Sóc Trăng đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa. Đã cố gắng rồi nhưng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đã có quyết tâm chính trị cao rồi thì phải cao hơn nữa. Đã nỗ lực phấn đấu nhiều rồi nhưng tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Đã hành động quyết liệt rồi nhưng phải tiếp tục quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Đã thành công rồi nhưng phải thành công, thành công nhiều hơn nữa. Để mang đến cho cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc nhiều hơn nữa, đầy đủ hơn nữa. Góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu tổng quát của tỉnh Sóc Trăng là: “Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đồng thời, Đại hội cũng đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 bình quân 5 năm (2021 - 2025) đạt 8%; GRDP bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 75 triệu đồng/người/năm trở lên; sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao đến cuối nhiệm kỳ chiếm trên 80% sản lượng lúa toàn tỉnh; sản lượng thủy, hải sản đạt 417.000 tấn trở lên; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất đạt trên 250 triệu đồng/ha; cuối nhiệm kỳ có 72 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 1,2 tỉ USD; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%-3%/năm, trong đó  giamnr tỉ lệ hộ Khmer nghèo 3% - 4%/năm.

Đại hội cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 5 nhiệm vụ trọng tâm; 3 đột phá là đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển dịch cơ cấu lao động; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, nang cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội…
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm