Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Bộ trưởng Bộ GDĐT làm thành viên UBQG về Chính phủ điện tử

C.Thắng (T.hợp) - 19/09/2018, 17:35 GMT+7 | Thời sự
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ được giao làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tửBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ được giao làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ngày 28/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.

Tiếp theo đó, ngày 19/9/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1204/QĐ-TTg phê duyệt  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành.

Được biết, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Đồng thời, cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm