Bộ GD&ĐT phân công lại nhiệm vụ lãnh đạo Bộ

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 2988 /QĐ-BGDĐT về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn.

Nhiệm vụ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển GD&ĐT; tổ chức cán bộ.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ.

Trực tiếp phụ trách các địa bàn: Các thành phố trực thuộc Trung ương.

Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu; ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; ủy viên ủy ban Quốc gia Đổi mới GD&ĐT; ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Phó Chủ tịch ủy ban quốc gia về trẻ em; thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia; Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước.

Là chủ tài khoản số 1 của Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Nhiệm vụ của Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong GD&ĐT; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến pháp luật; giáo dục quốc phòng và an ninh.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Cục Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Phụ trách các Đề án, Chương trình: Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào; Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ GD&ĐT; Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 165);

Là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Bộ GD&ĐT. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Nhiệm vụ của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ

Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Cục Quản lý chất lượng; Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Phụ trách các Đề án: Đề án Phát triển các trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020; Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020; Đề án Dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội: ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Nhiệm vụ của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng

Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - tài chính ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; thanh tra; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; xã hội hóa giáo dục; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; xuất bản; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Cơ sở vật chất; Thanh tra; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Ban Quản lý các dự án Bộ GD&ĐT; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Phụ trách các Đề án, Chương trình: Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Đề án 732); Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Tham gia các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi; Ban Chỉ đạo điều hành giá; Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam; Thành viên Hội đồng chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư Việt Nam.

Là chủ tài khoản số 2 của Bộ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Nhiệm vụ của Thứ trưởng Ngô Thị Minh

Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thi đua - khen thưởng; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; giáo dục dân tộc; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục dân tộc.

Phụ trách các địa bàn: Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phụ trách các Đề án: Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025; Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Đề án Phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025; Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025.

Tham gia các Ban chỉ đạo, ủy ban quốc gia, Ban, Hội: ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm; ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; ủy ban quốc gia vì sự phát triển bền vững; Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid 19; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Nhiệm vụ của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; phát triển ngành sư phạm; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm định chất lượng giáo dục đại học; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; báo chí, truyền thông giáo dục.

Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực.

Phụ trách các địa bàn: Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Phụ trách các Đề án: Đề án Đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT giai đoạn 2019 - 2030 (Đề án 89); Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 (Đề án 69).

Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng quốc gia, Hiệp hội: Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Ban Chỉ đạo 896); Chủ tịch Hội đồng văn bằng, chứng chỉ của Bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (9/10/2020) và thay thế Quyết định số 2727/QĐ-BGDĐT ngày 23/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng. Căn cứ vào tình hình thực tế, để bảo đảm yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Thứ trưởng cho phù hợp.

Chị Parwati Sunar tham dự lễ mít tinh tại Trường Trung học Jeevan Jyoti.

Nepal: Bà mẹ đi học cùng con

GD&TĐ -Bỏ học năm 15 tuổi, chị Parwati Sunar, sống tại làng Punarbas, Nepal, quyết định đăng ký trở lại trường và đi học cùng con để xây dựng tương lai tươi sáng hơn.
Nhiều cá nhân, bộ phận tại Saigon Co.op tiếp tục bị điều tra.

Mở rộng điều tra sai phạm tại Saigon Co.op

GD&TĐ - Công an TPHCM vừa có kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố vụ án lạm quyền trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do ông Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại Saigon Co.op.
U20 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á.

Tuyển U20 Việt Nam đón tin vui từ VFF

GD&TĐ - Căn cứ theo đề xuất của ban huấn luyện U20 Việt Nam, sắp tới VFF sẽ có cuộc làm việc với các CLB để xem xét việc triệu tập các cầu thi đấu ở V.League lên tuyển.
Khí đốt Nga chuyển sang châu Âu sẽ được tạm dừng.

Gazprom tuyên bố tạm dừng cấp khí đốt cho châu Âu

GD&TĐ - Hôm qua (19/8), Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga thông báo rằng việc vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Liên minh châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 sẽ bị tạm dừng từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 để bảo trì.
Tiêu thụ rau xanh và chlorophyllin có thể hữu ích cho việc phục hồi bệnh viêm đường ruột.

Chất bổ sung ngừa bệnh viêm đường ruột

GD&TĐ -Rối loạn tiêu hóa mãn tính như IBD ảnh hưởng đến hàng chục triệu người dân tại Mỹ. IBD đã tạo ra gánh nặng sức khỏe toàn cầu do chi phí điều trị bệnh tăng cao.
Cảnh quan tại nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh.

Bảo vệ môi trường tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh

GD&TĐ -Nhóm Phóng viên, CTV báo Giáo dục & Thời đại vừa có chuyến lặn khảo sát vùng biển khu vực quanh Nhà máy sản xuất gang thép của Công ty Hưng nghiệp Formosa thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Cha mẹ cần hiểu biết về chương trình để cùng con đồng hành.

Trẻ vào lớp 1: Cha mẹ không cần lo lắng chuyện học thêm

GD&TĐ - Giáo dục phải kết hợp 3 yếu tố: nhà trường - gia đình - xã hội mới tạo nên thành công. Để triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018 đối với học sinh lớp1 thì sự hiểu biết, phối hợp của cha mẹ cùng nhà trường, giáo viên vô cùng quan trọng.
Ảnh minh họa: Bệnh viện Nhi trung ương.

Bac sĩ lưu ý phòng bệnh đường hô hấp khi trẻ tựu trường

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, trẻ đi học tập trung trở lại, nguy cơ lây bệnh sẽ cao hơn khi ở cùng gia đình. Đây cũng là nỗi lo lắng chung của nhiều phụ huynh. Theo các bác sĩ, trẻ cần được tiêm phòng đầy đủ, nâng cao dinh dưỡng và hạn chế tiếp xúc nguy cơ mang mầm bệnh để phòng tránh các bệnh đường hô hấp khi đến trường.