#Bảo tồn di sản

9 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT.

Cốt lõi của mọi di sản

GD&TĐ - Di sản văn hóa cần phải được gắn kết với cộng đồng, là cốt lõi của bản sắc dân tộc và cơ sở sáng tạo những hệ giá trị mới.
Ảnh minh họa/INT

Lan tỏa giá trị di sản

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh minh họa/INT

Di sản và câu chuyện nhất thể hóa

GD&TĐ - Phân cấp quản lý di sản một cách chồng chéo đã và đang gây hạn chế cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thông qua việc nghiên cứu, trưng bày, quảng bá di vật, hiện vật khảo cổ.