rssheader

22/01/2021

Trà Lĩnh (Cao Bằng): 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tập huấn về giảm nghèo thông tin

Anh Quang - 26/12/2019, 08:18 GMT+07 | Thời sự
Quang cảnh buổi tập huấn cung cấp thông tin về giảm nghèo. Quang cảnh buổi tập huấn cung cấp thông tin về giảm nghèo.

Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo phòng LĐ TBXH huyện Trà Lĩnh, đại diện lãnh đạo UBND các xã và 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tại 04 xã trên.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền vận động sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, đặc biệt là người nghèo vào việc thực hiện các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo.

Thông qua hội nghị, mỗi đại biểu cấp xã sẽ là một báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền trực tiếp đến người dân những chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong huyện thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội thực hiện công tác giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện ngày càng có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm