rssheader

30/11/2020

Luật Đo đạc và bản đồ sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019

Minh Phong - 14/06/2018, 17:27 GMT+07 | Thời sự
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết thông qua riêng Điều 4 về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ và Điều 57 về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ và cơ quan ngang bộ.

Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này gồm 9 chương và 61 điều.

Luật quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

 Kết quả biểu quyết

Về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ, dự thảo luật nêu rõ: Bảo đảm chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quốc phòng, an ninh; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; kịp thời ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải được cập nhật, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Mọi công trình hạ tầng đo đạc, thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được quản lý và bảo vệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; các công trình hạ tầng đo đạc, thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được xây dựng bằng ngân sách nhà nước là tài sản công, phải được kế thừa, sử dụng chung.

Hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành phải sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm từ hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản.

Cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ cơ bản phải được sử dụng làm nền tảng của dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

>>>> Xem chi tiết dự thảo Luật Đo đạc và bản đồ TẠI ĐÂY

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm